Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 98 1. Lesopzet Opstellen leerdoelen en succescriteria ‘zakelijke brief’ door middel van het beoordelen/rangschikken zakelijke brieven

[Top] 98 1. Lesopzet Opstellen leerdoelen en succescriteria ‘zakelijke brief’ door middel van het beoordelen/rangschikken zakelijke brieven

U bekijkt het onderwerpartikel [Top] 98 1. Lesopzet Opstellen leerdoelen en succescriteria ‘zakelijke brief’ door middel van het beoordelen/rangschikken zakelijke brieven dat door ons is samengesteld uit vele bronnen op internet.

1. Lesopzet Opstellen leerdoelen en succescriteria ‘zakelijke brief’ door middel van het beoordelen/rangschikken zakelijke brieven

  • Evelien Dijkstra
  • 6 jaren geleden
  • Aantal bezoeken:

Transcriptie

1 1. Lesopzet Opstellen leerdoelen en succescriteria ‘zakelijke brief’ door middel van het beoordelen/rangschikken zakelijke brieven Leerjaar: 2 vmbo-t/h/v Leerdoelen door docent geformuleerd: – Je weet aan het einde van de les hoe een zakelijke brief met een goede opbouw eruit ziet. – Je kunt aan de hand van de criteria zakelijke brieven beoordelen op kwaliteit wat betreft opbouw. – Je kunt een zakelijke brief herschrijven zodat deze een goede tekstopbouw heeft en afgestemd is op het juiste doel/publiek. Uiteindelijk leerlingproduct: Zakelijke brief aan Alberto Stegeman, werkzaam bij het bedrijf Red mijn vakantie waarin ze om hulp vragen en dit met argumenten onderbouwen waarom ze zijn hulp nodig hebben. Strategie formatieve evaluatie: Formuleren leerdoelen en beoordelingscriteria in dit geval voor het schrijven van een zakelijke brief, waarin opbouw en passende/juiste formuleringen centraal staan. Lesopzet globaal: Lesdoelen + inhoud les bespreken (5 minuten) Aan de hand van uitleg gaan de leerlingen gezamenlijk met de docent een goede brief beoordelen aan de hand van het beoordelingsformulier Tekstopbouw (15 minuten) o Indeling inleiding/kern/slot o De inleiding geeft de aanleiding van de brief o De kern bevat mededelingen, uitleg of vragen o Het slot bevat een afsluitende vraag of verzoek voor contact o Aanhef en afsluiting o Verschil formeel en informeel taalgebruik o Belang van spelling, formulering en interpunctie. o Witregels Opdracht 1: (20 minuten): de leerlingen proberen in tweetallen drie brieven te beoordelen aan de hand van het beoordelingsformulier: per onderdeel of het goed, voldoende of onvoldoende is en waarom. Afsluiting: 5 minuten: de leerling schrijft de belangrijkste tip voor zichzelf op en schrijft ook op waarom. Leerlingen delen deze tips. Hulpmiddelen: Powerpoint met lesdoelen, uitleg en opdrachten Voorbeeldbrief + beoordelingsformulier Drie brieven ter beoordeling Schrijfpapier Digitale timer

2 Beschrijving les: Inleiding en instructie Ga na of leerlingen al eerder een (zakelijke) brief hebben geschreven? Zo niet, wat dan wel? Wat voor schrijfsels hebben ze wel eens geschreven? Naar wie (penvriendin)? Wat is dat voor een brief? Persoonlijke brief, en wat staat daar tegenover: een zakelijke brief. Wie weet voorbeelden? Bespreek de doelen van de les (powerpoint), en vat het doel samen: Waar moet je op letten bij een samenhangende, zakelijke brief? Uitleg + begeleide analyse van voorbeeldbrief Leerlingen krijgen de voorbeeldbrief van Marieke de Groot (vierde klas, bijlage 1) en het beoordelingsformulier (bijlage 2). De docent legt het doel en de context van de brief uit. Per aspect van het beoordelingsformulier legt de docent wat het inhoudt: wat is een aanhef, waarom een datum etc. Elke keer overleggen de leerlingen in tweetallen hoe het in de voorbeeldbrief terugkomt: goed, voldoende of onvoldoende en waarom. Gebruik de app Pikme of het digirad ( om leerlingen random beurten te geven en hun beoordeling inclusief toelichting te geven en de betreffende zin/passage voor te lezen. De docent vraagt door als leerlingen algemene formuleringen gebruiken, zoals Het is duidelijk, Het slot is niet goed etc. Bijvoorbeeld: De inleiding geeft de aanleiding weer: waarom schrijf je de brief? Zie je dat terug in de brief de brief, staat hier waarom de brief is gestuurd? Leerling: ja, omdat ze graag naar het buitenland wil verhuizen en ze meer informatie schrijft. Andere leerling: ze geeft aan waarom ze de brief schrijft. Opdracht De docent legt de opdracht uit: bekijk brief 2 tot 4. Gebruik daarbij het beoordelingsformulier: je gaat de drie brieven beoordelen. Zet niet alleen een kruisje in het formulier bij goed, voldoende, niet goed, maar schrijf ook ook wat er goed/niet goed is. Je werkt in tweetallen. Zet een timetimer. Stimuleer leerlingen de voorbeeldbrief van Marieke de Groot naast de brieven te leggen. Loop tussen de leerlingen door en stimuleer dat leerlingen zorgvuldig formuleren. Stimuleer overleg en interactie door per tweetal één het beoordelingsformulier in te vullen en de ander op te laten schrijven waarom gekozen wordt voor een beoordeling. Laat leerlingen uiteindelijk een rangorde van de drie brieven maken van goed naar minder goed en in een zin waarom. Klassikale bespreking en afsluiting Bespreek per aspect wat leerlingen de beste brief vonden en waarom. Laat leerlingen random argumenten noemen. Laat leerlingen de beste brief benoemen en als er tijd over is, deze met de voorbeeldbrief vergelijken: even goed, minder of beter en waarom? Laat leerlingen vervolgens opschrijven welke tip zij het meest nuttig vinden. Laat zoveel mogelijk leerlingen hun tip benoemen in twee of drie minuten door willkeurig leerlingen aan te wijzen (bijv. met de app Pikme) en sluit de les af met een samenvatting: doel inzicht wat is nu een goede brief. Hebben jullie dat nu gekregen? Weten jullie nu waar we op letten bij een goede opbouw en formulering voor het juiste publiek van een brief? Dit beoordelingsmodel gebruiken we ook bij jullie brief, zodat je precies weet waarop je beoordeeld wordt.

3 Waarom deze aanpak: Leerlingen krijgen inzicht in welke criteria belangrijk zijn voor een goede opbouw van een zakelijke brief en zien goede voorbeelden en minder goede voorbeelden. Leerlingen leren concreet onder woorden brengen waarom ze een brief (minder) goed vinden en dus kritisch kijken naar en reflecteren op de schrijfstijl of inhoud van de brief. Docent moet hierbij actief begeleiden en stimuleren door langs de groepjes te lopen, vragen te stellen. Aandacht voor: Maak duidelijk wat het doel is van het bekijken, analyseren van de brieven, het zelf werken met beoordelingscriteria, zodat leerlingen begrijpen dat ze betrokken zijn bij hun eigen leerproces, zelf (leren) nadenken over wat, hoe en waarom ze leren. Stel dus duidelijk de hamvraag: waarom doen we dit en/of aan het einde: waarom hebben we dit gedaan? Begeleiding en coaching, doorvragen en kritisch laten nadenken, reflecteren en concreet onder woorden brengen van de goede en zwakke punten in de brieven verdient de aandacht. Specifiek, concreet en aanwijsbaar door voorbeelden in de tekst te laten noemen. Ga na of en hoe de geschreven zakelijke brief uiteindelijk wordt beoordeeld: onderdeel portfolio, telt het mee voor een cijfer (alleen de tweede versie of liever: de eerste en tweede versie, het schrijfplan en de gegeven feedback).

4 2. Lesopzet Formuleren van argumenten voor een ‘zakelijke brief’ door middel van het ophalen van criteria; formuleren en selecteren van argumenten Leerjaar: 2 vmbo-t/h/v Leerdoelen door docent geformuleerd: – Je weet aan welke criteria een samenhangende, zakelijke brief moet voldoen. – Je noemt verschillende argumenten bij een standpunt en formuleert deze correct. – Je stelt een schrijfplan op waarin je de opbouw voor een zakelijke, samenhangende brief vastlegt. Uiteindelijk leerlingproduct: Zakelijke brief aan Alberto Stegeman, werkzaam bij het bedrijf Red mijn vakantie waarin ze om hulp vragen en dit met argumenten onderbouwen waarom ze zijn hulp nodig hebben. Strategie formatieve evaluatie: Ophalen van leerdoelen en beoordelingscriteria in dit geval voor het schrijven van een zakelijke brief, waarin opbouw en passende/juiste formuleringen centraal staan; selecteren en formuleren van argumenten op basis van observatie en uitwisseling, uitmondend in een schrijfplan. Lesopzet globaal: Lesdoelen + inhoud les bespreken (5 min) Terugblik vorige les, waarbij leerlingen de begrippen/onderdelen zakelijke brief ophalen, uitleggen en aanwijzen in de voorbeeldbrief (zelfstandig, in duo’s en klassikaal) (15 min) Leerlingen krijgen uitleg over de schrijfopdracht, bekijken het filmpje ‘Red mijn vakantie’ en verzamelen argumenten als input voor de schrijfopdracht (12 min) Leerlingen wisselen in groepjes hun argumenten uit, vullen aan en kiezen er twee die ze klassikaal delen. Klassikaal worden de argumenten besproken aan de hand van het SEXYacronym. (15 min) Afsluiting: de leerling schrijft de belangrijkste tip voor zichzelf op een post-it en plakt deze bij het verlaten van het lokaal op de deur. (3 min) Hulpmiddelen: Powerpoint met lesdoelen, uitleg en opdrachten Voorbeeldbrief + beoordelingsformulier Begrippentabel Opdracht ‘Red mijn vakantie’ Filmfragment ‘Red mijn vakantie’ Schrijfplan Schrijfpapier

5 Beschrijving les: Inleiding/lesdoelen De leerlingen krijgen te horen wat er deze les geleerd gaat worden aan de hand van de lesdoelen die op het bord worden geschreven: Je weet aan welke criteria een samenhangende, zakelijke brief moet voldoen. Je noemt verschillende argumenten bij een standpunt en formuleert deze correct. Je stelt een schrijfplan op waarin je de opbouw voor een zakelijke, samenhangende brief vastlegt. Terugblik vorige les Leerlingen denken in stilte na over begrippen die ze de afgelopen les geleerd hebben aan de hand van de voorbeeldbrief die ze zelfstandig lezen (zie bijlage) In de eerste kolom schrijven ze in elk hokje een begrip/woord, bijv. aanhef. Voor het invullen van de tweede kolom overleggen ze met een klasgenoot naast of achter zich wat hij/zij nog weet, totdat ook de drie hokjes van de tweede kolom zijn ingevuld. Voor het invullen van de derde kolom mogen de leerlingen door de klas lopen en met iedereen in overleg, totdat alle ingevuld zijn. Voor het nabespreken kan vraagt de docent klassikaal welke begrippen leerlingen hebben ingevuld, waarbij leerlingen random de beurt krijgen door gebruik te maken van het leerlingrad ( een willekeurige leerling krijgt de beurt, die noemt een begrip/woord, bijv. de aanhef. De docent schrijft het begrip op. Vervolgens krijgt een willkeurige andere leerling de beurt die het begrip uitlegt en dit aan in de voorbeeldbrief. De leerlingen hebben de voorbeeldbrief al maar krijgen nu ook het beoordelingsformulier uit de vorige les uitgedeeld. De docent gaat na of er criteria niet aan bod zijn gekomen, en bespreekt deze alsnog door leerlingen aan te laten wijzen waar deze punten in de correcte brief staan. Uitleg opdracht Vervolgens krijgen de leerlingen de opdracht uitgelegd via het digibord en krijgen zij de opdracht op papier aangeleverd. Het is de bedoeling dat de leerlingen een brief gaan schrijven aan de reisorganisatie. Ze willen als ze weer thuis gekomen zijn, hun geld terugvorderen vanwege de slechte omstandigheden in het verblijf tijdens hun vakantie. Opdracht Red mijn vakantie Je gaat kijken naar een uitzending van Alberto Stegeman. Je ziet twee jongens die op vakantie zijn in Salou en niet tevreden zijn over het hotel. Verplaats je in de volgende situatie: Jij bent één van de twee jongens. Je vakantie is in duigen gevallen en daarom wil je nadat je thuis gekomen bent een schadevergoeding voor het geleden leed. In het filmpje dat je te zien krijgt, kun je een aantal argumenten afleiden waarom je dit wilt. Deze schrijf je op, zodat je deze straks kunt gebruiken bij het schrijven van je brief. Daarnaast mag je nog andere argumenten gebruiken, bijvoorbeeld op basis van wat je zelf wel eens hebt meegemaakt tijdens een verblijf in een hotel of op een park. De argumenten zullen klassikaal besproken worden. Als dit gedaan is, vul je het schrijfplan in. Dit laat je goedkeuren en vervolgens schrijf je de brief, die je volgende les afhebt. Je schrijft de brief aan Prettig Reizen, Postbus 1234, 1001 AA Amsterdam. Voor de datum houd je de dag aan waarop je de brief schrijft.

6 Filmpje In het televisieprogramma ‘Red mijn vakantie’ gaat er van alles mis op vakantie en helpt Alberto Stegeman verschillende families of vriendengroepen om verhaal te halen bij de eigenaar en verandering te brengen in de huidige situatie. In dit geval gaat het over twee jongeren die beiden ziek zijn vanwege het slechte eten in het hotel. De leerlingen bekijken een filmpje van Red mijn vakantie ( Start het filmpje bij 6.10 min. en minuten. Tijdens het bekijken van het filmpje schrijven leerlingen argumenten op waarom het rechtvaardig is dat zij (een deel van) hun geld zouden moeten terugkrijgen. Hiervoor ontvangen de leerlingen een werkblad. Argumenteren Leerlingen hebben argumenten opgeschreven tijdens het kijken van het filmpje. Vervolgens vullen ze deze in enkele minuten aan (zowel met argumenten uit het filmpje als met argumenten die ze op basis van eigen ervaringen of van gehoorde verhalen kunnen bedenken). In groepjes van vier wisselen de leerlingen hun argumenten uit en vullen ze deze aan en overleggen welke twee argumenten ze zouden willen delen met de klas. Een leerling van een groepje komt naar voren en schrijft een van deze argumenten op het bord. Hij wijst een leerling uit het volgende groepje aan die hetzelfde doet, net zolang tot elk groepje een argument heeft opgeschreven. Vervolgens mogen leerlingen klassikaal aanvullen als ze nog een argument missen. In de klassikale bespreking besteedt de docent aandacht aan de formulering van de argumenten: kloppen de argumenten? Maar ook: hoe zijn ze geformuleerd. Hierbij kan de docent het acronym SEXY introduceren: state your point; explain your point with examples, y? why did you include this point? bijv. Ten eerste is het eten niet goed. Het is niet goed doorgebakken en wordt niet op temperatuur warm gehouden. Daardoor zijn we vier dagen ziek geweest. In groepjes overleggen leerlingen welke drie argumenten ze het beste vinden. Die schrijven ze op en werken ze als huiswerk uit volgens de opbouw SEXY. Dit werken ze uit in het schrijfplan die wordt uitgedeeld. Afsluiting Als afsluiting schrijven de leerlingen op een post-it waar ze het meest op gaan letten bij het uitwerken van het schrijfplan. Deze plakken ze bij het verlaten op de deur, zodat ze bij het schrijven van hun schrijfplan hieraan kunnen terugdenken. Huiswerk: invullen schrijfplan + uitwerken drie gekozen argumenten volgens het SEXY-acronym. Leerlingen sturen dit op naar de docent en nemen het geprint mee de volgende les (of op laptop). Waarom deze aanpak: Leerlingen verwerken kennis en inzicht die de vorige les is opgedaan actief en verzamelen input voor het middenstuk van hun zakelijke brief. Leerlingen formuleren in interactie hun argumenten en werken die op een systematische manier uit. Leerlingen werken stapsgewijs toe naar het schrijven van een zakelijke brief, zodat de verschillende onderdelen in het schrijfproces behapbaar blijven en worden ingeoefend. Aandacht voor: Werk met een duidelijke tijdsindeling. Besteed voldoende aandacht aan de kwaliteit en formulering van de argumenten. Besteed aandacht aan het nut van samen formuleren van argumenten en de onderdelen van het schrijfplan, zodat leerlingen inzicht krijgen in de verschillende stappen van het schrijfproces.

7

8 3. Lesopzet Maken schrijfplan voor en eerste versie van ‘zakelijke brief’ door middel van zelf samenstellen Best Example Schrijfplan Leerjaar: 2 vmbo-t/h/v Leerdoelen door docent geformuleerd: – Je weet welke onderdelen een schrijfplan bevat en hoe deze zijn uitgewerkt. – Je gebruikt je schrijfplan om zelf je zakelijke brief te schrijven. – Je schrijft een zakelijke, samenhangende brief met een duidelijke opbouw die voldoet aan de gestelde tekstcriteria voor een zakelijke brief (adressering etc.). Uiteindelijk leerlingproduct: Zakelijke brief aan Alberto Stegeman, werkzaam bij het bedrijf Red mijn vakantie waarin ze om hulp vragen en dit met argumenten onderbouwen waarom ze zijn hulp nodig hebben. Strategie formatieve evaluatie: Schrijven van een schrijfplan en eerste versie van een zakelijke brief, waarin opbouw en passende/juiste formuleringen centraal staan; selecteren en formuleren van argumenten op basis van observatie en uitwisseling. Lesopzet globaal: Lesdoelen + inhoud les + post-its bespreken. (5 min) Bespreken schrijfplan door middel van fragmenten uit goede en minder goede schrijfplannen te ordenen tot best example schrijfplan. (20 minuten) Uitwerken eerste versie van de zakelijke brief. (15 min) Afsluiting: de leerlingen plakken drie post-its bij de verschillende posters (leukst, leerzaamst, vraag) bespreken wat ze hebben opgeschreven. (10 min) Hulpmiddelen: Powerpoint met lesdoelen, uitleg en opdrachten Post-its vorige les Pakketjes voor elk duo met daarin verknipte (goede en minder goede) schrijfplanfragmenten Beoordelingsformulier Eigen schrijfplan leerlingen Schrijfpapier Lege posters + 3 kleuren post-its

9 Beschrijving les: Inleiding/lesdoelen De leerlingen krijgen te horen wat er deze les geleerd gaat worden aan de hand van de lesdoelen die op het bord worden geschreven: Je weet welke onderdelen een schrijfplan bevat en hoe deze zijn uitgewerkt. Je gebruikt je schrijfplan om zelf je zakelijke brief te schrijven. Je schrijft een zakelijke, samenhangende brief met een duidelijke opbouw die voldoet aan de gestelde tekstcriteria voor een zakelijke brief (adressering etc.). De docent heeft ter voorbereiding de post-its gelezen en leest er enkele voor en koppelt deze aan de doelen van de les. Bespreken schrijfplan De docent heeft ter voorbereiding uit de schrijfplannen per onderdeel (gegevens geadresseerde, plaats & datum, aanhef, inleiding, eerste deel middenstuk etc.) van het schrijfplan een goed en minder goed fragment geselecteerd. Leerlingen ontvangen van de docent in tweetallen een pakketje met daarin het beoordelingsmodel met criteria en de goede/minder goede fragmenten van elk onderdeel van het schrijfplan. In duo’s gaan leerlingen aan de slag met de fragmenten en ‘bouwen’ ze een goede zakelijke brief: welk fragment is telkens het beste en waarom? Klassikaal wordt elk onderdeel van het schrijfplan besproken, het goede fragment en waarom dit goed is. Leerlingen leggen op deze manier het modelschrijfplan aan (ze leggen de goede fragmenten onder elkaar op hun tafel). Op die manier kan de docent aandacht besteden aan en bijsturen op de onderdelen van de zakelijke brief: wat hoort er precies in de inleiding, wat in de kern en wat in het slot. Daarnaast bespreekt de docent de kwaliteit van de argumenten a.d.h.v. het SEXY-acronym. Aan de hand daarvan vullen leerlingen zelf hun eigen schrijfplan aan. Laat leerlingen daarbij wel hun eigen argumenten en uitwerkingen gebruiken en niet overnemen uit de modelbrief. Zelf schrijven van de brief In de tweede helft van de les schrijven de leerlingen hun eerste versie van de brief, waarbij ze gebruik maken van het modelschrijfplan en hun eigen schrijfplan. Ze maken de brief af als huiswerk voor de volgende les en sturen deze naar de docent en printen de brief uit voor de volgende les. Afsluiting van de les Leerling beantwoorden op drie verschillende kleuren post-its de volgende vragen: – Wat ik het leukste aan de les vond – Deze vraag heb ik nog over de lesstof of over mijn brief – Het meest waardevolle leermoment was voor mij De docent hangt drie vellen papier op en laat de leerlingen de post-its bij de juiste kleur hangen. Leerlingen kijken daarbij wat andere leerlingen hebben opgeschreven. Huiswerk: de leerlingen schrijven de brief als eerste versie en leveren deze digitaal in bij de docent + nemen deze versie mee naar de volgende les. Waarom deze aanpak: Leerlingen krijgen inzicht in de onderdelen een zakelijke brief en komen zelf tot een goed voorbeeld door verschillende schrijfplanfragmenten te ordenen. Leerlingen leren concreet onder woorden brengen wat een zakelijke brief tot een goede brief maakt. Leerlingen hebben een lange aanloop gehad naar het daadwerkelijk schrijven van hun eigen zakelijke brief, waardoor stapsgewijs en behapbaar is toegewerkt naar de juiste indeling en inhouden van de brief. Leerlingen leren reflecteren op hun eigen leerproces door de invulling van de post-its.

10 Aandacht voor: Maak duidelijk wat het doel is van het bekijken, analyseren van de schrijfplanfragmenten en de reflectiemomenten (middels post-its), zodat leerlingen begrijpen dat ze betrokken zijn bij hun eigen leerproces, zelf (leren) nadenken over wat, hoe en waarom ze leren. Stel dus duidelijk de hamvraag: waarom doen we dit en/of aan het einde: waarom hebben we dit gedaan? Vertel leerlingen hoe de geschreven zakelijke brief uiteindelijk wordt beoordeeld.

11 4. Lesopzet Zelf- en Peer feedback en herschrijven van ‘zakelijke brief’ door middel van beoordelingsformulier en markeerstiften Leerjaar: 2 vmbo-t/h/v Leerdoelen door docent geformuleerd: – Je geeft je klasgenoot feedback over zijn/haar brief aan de hand van het beoordelingsformulier. – Je herschrijft je eigen brief aan de hand van de feedback van medeleerlingen. Uiteindelijk leerlingproduct: Zakelijke brief aan Alberto Stegeman, werkzaam bij het bedrijf Red mijn vakantie waarin ze om hulp vragen en dit met argumenten onderbouwen waarom ze zijn hulp nodig hebben. Strategie formatieve evaluatie: Feedback geven op eigen zakelijke brief en die van een klasgenoot waardoor een tweede versie geschreven kan worden, waarin opbouw en passende/juiste formuleringen centraal staan. Koppeling rapportage DTT: Na de les hebben de leerlingen feedback en verbetertips verzameld van zichzelf en een medeleerling aan de hand van het beoordelingsformulier uit les 1, waardoor ze hun tweede versie kunnen schrijven van de samenhangende, zakelijke brief. Lesopzet globaal: Lesdoelen + inhoud les. (5 min) Terugblik vorige lessen door de post-its te bespreken en de onderdelen van de zakelijke brief op te halen. (10 min) Leerlingen geven zichzelf en een medeleerling feedback en tips om de eerste versie van de zakelijke brief te verbeteren. Leerlingen vergelijken eigen feedback en tips en de gekregen feedback/tips van de buurman door middel van markeringen. (30 min) Klassikaal worden tips uitgewisseld. (5 min) Afsluiting: huiswerk is herschrijven van de brief + inleveren + bespreken of en hoe de opdracht beoordeeld wordt. (10 min) Hulpmiddelen: Powerpoint met lesdoelen, uitleg en opdrachten Post-its vorige les Modelbrief + beoordelingsformulier in tweevoud (zelf + peer) Schrijfplan + eerste versie leerlingen Schrijfpapier

12 Beschrijving les: Inleiding/lesdoelen De leerlingen krijgen te horen wat er deze les geleerd gaat worden aan de hand van de lesdoelen die op het bord worden geschreven: – Je geeft je klasgenoot feedback over zijn/haar brief aan de hand van het beoordelingsformulier. – Je herschrijft je eigen brief aan de hand van de feedback van medeleerlingen. Terugblik vorige les (5 minuten) De docent vraagt of er nog vragen zijn over het huiswerk dat gemaakt moest worden. De volgende begrippen moeten leerlingen in groepjes vervolgens in de goede volgorde opschrijven op een leeg papier: – Aanhef – Afsluiting – Afzender – Geadresseerde – Inleiding – Kern – Kern – Naam – Plaats, datum – Slot

13 Maak hier een wedstrijd van: groepje dat het eerste de goede volgorde heeft. De docent bespreekt kort de opgeschreven volgorde. Brief beoordelen Eigen brief De leerlingen gaan hun eigen brief beoordelen aan de hand van het beoordelingsformulier en de modelbrief uit les 1. Naast de beoordeling die ze per item geven (voldoende, onvoldoende, goed), leggen ze ook uit waarom. Daarvoor gebruiken ze het beoordelingsformulier uit les 1. Brief klasgenoot De leerlingen gaan vervolgens de brief van hun buurman/-vrouw beoordelen aan de hand van het beoordelingsformulier en de modelbrief uit les 1. Naast de beoordeling die ze per item geven (voldoende, onvoldoende, goed), leggen ze ook uit waarom. Daarvoor gebruiken ze het beoordelingsformulier uit les 1. Vervolgens wisselen leerlingen hun beoordeling uit: ze vergelijken hun eigen beoordeling (van hun eigen brief) met die van de beoordeling van de medeleerling: Met groen markeren per criteria op beide beoordelingsformulieren: wat komt overeen qua beoordeling (o/v/g)? Met geel markeren per criteria op beide beoordelingsformulieren: wat komt niet overeen qua beoordeling? Met oranje markeren per criteria op beoordelingsformulier van medeleerling: welke adviezen geeft de medeleerling die ik zelf niet had opgeschreven? Met oranje markeren per criteria op zelf ingevuld beoordelingsformulier: welk advies heb ik zelf nog opgeschreven? Klassikaal Klassikaal worden adviezen uitgewisseld door middel van 5 minuten delen: willekeurig krijgt een leerling de beurt en noemt het beste advies wat hij kreeg (ofwel zelf gaf aan de hand van de criteria ofwel ontving van zijn buurman/-vrouw). De docent wijst iemand aan die de tips noteert op het bord. De andere leerlingen kijken of zij deze tip ook kregen. De docent bevraagt dit expliciet. Zo nee, dan gaan de leerlingen na of deze tip ook voor hun brief geldt. Afsluiting Reflecteer op de aanpak van de afgelopen vier lessen. Laat leerlingen bijv. nog een keer hun ‘laatste, prangende vraag’ stellen en ga hierop in. Als huiswerk (of het laatste deel van de les) herschrijven de leerlingen hun brief op basis van de beoordelingscriteria, de eigen beoordeling en die van de medeleerling en de uitgewisselde adviezen. Ze leveren de brief digitaal in bij de docent en nemen de brief geprint mee naar de volgende les. Bedenk op voorhand wat je met de geschreven brief gaat doen: ga je de brief beoordelen? Wat ga je dan beoordelen? Schrijfplan, eerste versie, tweede versie en een korte reflectie wat ze hebben geleerd van a) feedback geven en b) hoe ze de feedback van zichzelf en de medeleerlingen hebben verwerkt? Vervolg lessenserie: Een eventuele vervolgopdracht: herschrijven naar een waarbij de docent aandacht besteedt aan: wat hetzelfde blijft (de inhoud), wat verandert: de onderwerpsregel (wat zet je daarin?), de cc en bcc (aan wie richt je die dan?), 13

14 welke elementen weggelaten worden (adressering en geadresseerde), voeg je nog iets in de bijlage toe en wat dan bijv. (foto’s met bewijs, bonnetjes etc.). In deze les kun je aandacht besteden aan: wanneer telefoneer je, wanneer stuur je een zakelijke mail en wanneer stuur je een zakelijke brief, aan de hand van situaties uit de schrijfopdracht en eigen leerlingervaringen. Waarom deze aanpak: Leerlingen hebben een lange aanloop gehad naar het daadwerkelijk schrijven van hun eigen zakelijke brief, waardoor stapsgewijs en behapbaar is toegewerkt naar de juiste indeling en inhouden van de brief. Leerlingen leren de beoordelingscriteria gebruiken door zichzelf en elkaar feedback te geven die concreet en specifiek is, waardoor ze hun brief kunnen verbeteren. Leerlingen leren reflecteren op hun eigen leerproces. Aandacht voor: Leerlingen zijn niet gewend zichzelf en elkaar feedback te geven. Help leerlingen daarbij. Zorg ervoor dat de feedback specifiek genoeg is om een tweede versie te kunnen maken op basis van de feedback. Begeleiding en coaching, doorvragen en kritisch laten nadenken, reflecteren en concreet onder woorden brengen van de goede en zwakke punten in de brieven verdient de aandacht. Specifiek, concreet en aanwijsbaar door voorbeelden in de tekst te laten noemen. 14

15 Bijlage: brief Marieke de Groot Marieke de Groot Moesmate AK Zutphen Zutphen, 14 januari 2015 Spaanse ambassade t.a.v. afdeling Emigratie Westdijklaan AB Amsterdam Geachte heer/mevrouw, Mijn naam is Marieke de Groot. Ik ben 15 jaar oud en ik zit op vmbo op het Carmel College Salland. Onlangs heb ik een programma gezien over Nederlanders die in het buitenland wonen. Dit programma heeft mijn interesse over wonen en werken in het buitenland gewekt en daarom zou ik graag meer informatie inwinnen. Zo zou ik graag willen weten of er een bepaald visum nodig is als ik voor langere tijd in het buitenland zou willen verblijven. Ook zou ik graag willen weten of het moeilijk is om werk in Spanje te vinden is en of de lonen vergelijkbaar zijn met die in Nederland. Zou u mij meer informatie kunnen verschaffen over beurzen voor studeren in Spanje en heeft u misschien nog andere bruikbare tips? Ik hoop spoedig van u te horen. Bij voorbaat dank. Met vriendelijke groet, Marieke de Groot 15

16 Bijlage Beoordelingsformulier Tekstopbouw Beoordelingsformulier Criterium Goed Voldoende Onvoldoende 1. De brief is ingedeeld in een inleiding/kern/slot, 2. In de inleiding staat de reden waarom je de brief schrijft. 3. In de kern staat wat je wil meedelen, uitleggen of vragen. 4. In het slot staat een afsluitende vraag of verzoek voor contact. 5. Jouw adresgegevens staan op de juiste plek/juiste manier geschreven 6. Datum staat op de juiste plek en is op de juiste wijze genoteerd 7. Adresgegevens geadresseerde staan op de juiste plek/juiste manier geschreven 8. De aanhef is correct geschreven 9. De afsluiting is correct geschreven 10. Tussen de alinea s heb je witregels 16

17 Goed/voldoende/onvoldoende, omdat: Criterium Brief A Brief B Brief C 1. De brief is ingedeeld in een inleiding/kern/slot, 2. In de inleiding staat de reden waarom je de brief schrijft. 3. In de kern staat wat je wil meedelen, uitleggen of vragen. 4. In het slot staat een afsluitende vraag of verzoek voor contact. 5. Jouw adresgegevens staan op de juiste plek/juiste manier geschreven 6. Datum staat op de juiste plek en is op de juiste wijze genoteerd 7. Adresgegevens geadresseerde staan op de juiste plek/juiste manier geschreven 8. De aanhef is correct geschreven 9. De afsluiting is correct geschreven 10. Tussen de alinea s heb je witregels 17

18 Bijlage 3. Schrijfplan Schrijfplan Naam: Adres: Postcode + plaats: Plaats + datum Naam bedrijf Adres Postcode + plaats Aanhef Inleiding (voorstellen + aanleiding/probleemstelling):. Kern (wat is/was het probleem, drie argumenten waarmee je onderbouwt dat het een probleem is/was): Kern (de oplossing die je voorstelt en waarom dat redelijk is): Slot (conclusie + geef aan dat je een reactie verwacht op je voorgestelde oplossing): Afsluiting: Naam: 18

19 Bijlage 4. Leerlingmateriaal 19

20 20

Lesopzet Opstellen leerdoelen en succescriteria ‘zakelijke brief’ door middel van het beoordelen/rangschikken zakelijke brieven


Lesopzet Opstellen leerdoelen en succescriteria ‘zakelijke brief’ door middel van het beoordelen/rangschikken zakelijke brieven Leerjaar: 2 vmbo-t Leerdoelen door docent geformuleerd: – Je weet aan het

1. Lesopzet Opstellen leerdoelen en succescriteria ‘zakelijke brief’ door middel van het beoordelen/rangschikken zakelijke brieven


1. Lesopzet Opstellen leerdoelen en succescriteria ‘zakelijke brief’ door middel van het beoordelen/rangschikken zakelijke brieven Leerjaar: 2 vmbo-t/h/v Leerdoelen door docent geformuleerd: – Je weet

Formatief evalueren en de DTT Nederlands in de les


Formatief evalueren en de DTT Nederlands in de les Lessenserie SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling 1. Lesopzet Opstellen leerdoelen en succescriteria ‘zakelijke brief’ door middel van het

Lesopzet Beoordelingscriteria structuur, opbouw en doel formuleren voor het schrijven van een inleiding en slot bij een zakelijke brief


Lesopzet Beoordelingscriteria structuur, opbouw en doel formuleren voor het schrijven van een inleiding en slot bij een zakelijke brief Klas: 2 vmbo-t Leerdoelen door docent geformuleerd: Heb je inzicht

ONTWERP JE EIGEN FORMATIEVE WERKVORM


ONTWERP JE EIGEN FORMATIEVE WERKVORM BESCHRIJVING OPDRACHT In deze opdracht ga je aan de slag met het ontwikkelen van en die je meteen de volgende dag in kunt zetten. Aan de hand van concrete voorbeelden

Lesopzet docent- en zelffeedback gericht op verder leren door het schrijven van een beschouwende tekst ‘Digitaal lesmateriaal’


Lesopzet docent- en zelffeedback gericht op verder leren door het schrijven van een beschouwende tekst ‘Digitaal lesmateriaal’ Klas: 4 vmbo-t Leerdoelen door docent geformuleerd: Leerlingen gebruiken het

docent-leerling* vaksectie school tevredenheid over de DTT


Modelbeschrijving Interventies DTT implementatie gericht op: docent-leerling* vaksectie school levert: bekendheid met de DTT * van toepassing op deze interventie 1 Naam interventie: tevredenheid over de

LESSENSERIE 4: CKV-NL Recensie schrijven Lesplannen


LESSENSERIE 4: CKV-NL Recensie schrijven Lesplannen Algemene gegevens Docent Evah den Boer School Helen Parkhurst Titel lessenserie Recensie schrijven CKV/NETL Klas (en niveau) 4 vwo Aantal leerlingen

Formatief evalueren: de aanpak in het voortgezet onderwijs als leermiddel in het ho


Formatief evalueren: de aanpak in het voortgezet onderwijs als leermiddel in het ho SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Gerdineke van Silfhout g.vansilfhout@slo.nl Doelen workshop Je weet

3.3 Schrijfdoel en publiek bepalen In deze paragraaf oefen je met de schrijfstrategieën schrijfdoel en publiek bepalen.


EN_interventie_werkboek_niv4_201 27-6-201 15:01 Pagina 125 Fase. Schrijfdoel en publiek bepalen In deze paragraaf oefen je met de schrijfstrategieën schrijfdoel en publiek bepalen. Taalgebruik Als je een

Zo verstuurt u een WhatsApp! Opdracht: Analyseren, evalueren


Zo verstuurt u een WhatsApp! Opdracht: Analyseren, evalueren 1. Inleiding Een mobiele telefoon; niet meer weg te denken uit de broekzak van elke scholier. In deze opdracht kijken de leerlingen naar een

LESPLANNEN GS-HOLOCAUST


LESPLANNEN GS-HOLOCAUST 1. ophalen kennis Jodenvervolging / Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog / pers in oorlogstijd 2. ophalen kennis argumenteren Les in reeks (nr): 1 Vooraf: uitdelen leerlingen

Key strategies of formative assessment


Key strategies of formative assessment Deze technieken zijn verzameld door Liesbeth Pennewaard en Gerdineke van Silfhout (SLO) in dit document in opbouw. Meer informatie: G.vanSilfhout@slo.nl 1 Inhoud

Hoe weet ik waar mijn leerlingen staan?


Hoe weet ik waar mijn leerlingen staan? Gebruikmaken van bewijs van leren om in te spelen op wat leerling en nodig hebben. 1 Inhoud Hoe weet ik waar zij staan?… 3 Activiteit 1 – Verslag leggen en uitdagen

Lesopzet docent- en peerfeedback gericht op verder leren door het schrijven van een droom-tekst


Klas: 2 havo/vwo Lesopzet docent- en peerfeedback gericht op verder leren door het schrijven van een droom-tekst Leerdoelen door docent geformuleerd: Leerlingen weten hoe ze hun eerste versie moeten verbeteren.

Verklaren hoe planten groeien


Verklaren hoe planten groeien De Nieuwsbegrip schrijflessen werken met één handleiding voor A en B. Aanwijzingen voor verschillen tussen A en B en voor werken met zwakke en sterke leerlingen vindt u in

Docentenhandleiding Schrijven bij geschiedenis


Docentenhandleiding Schrijven bij geschiedenis In deze docentenhandleiding vindt u meer informatie over de schrijfinstructie-les, die aansluit bij de lessenserie Nederland als democratie. Het doel van

BIJLAGEN DOCENTENHANDLEIDING. Doel van de lessenserie


BIJLAGEN DOCENTENHANDLEIDING Doel van de lessenserie De lessenserie is ontworpen met het oog op inzicht te geven over het schrijfproces. Als de leerlingen nu weten hoe een tekst te schrijven en die kennis

Een overtuigende tekst schrijven


Een overtuigende tekst schrijven Taalhandeling: Betogen Betogen ervaarles Schrijftaak: Je mening geven over een andere manier van herdenken op school instructieles oefenlesles Lesdoel: Leerlingen kennen

Wat vind jij ervan? Opdracht: Recensies lezen en schrijven


Wat vind jij ervan? Opdracht: Recensies lezen en schrijven 1. Inleiding Deze film voldeed totaal niet aan mijn verwachtingen: de scenes waren langdradig, er zaten grappen in waar ik niet om kon lachen

Lessenserie Drones in het leger?


Docentenhandleiding bij Lessenserie Drones in het leger? Nederlands en maatschappijleer 4 havo Rianne Neering Download het leerlingmateriaal op: http://downloads.slo.nl/documenten/leerlingmateriaal%20lessenserie%20drones%20in%20het%20leger.pdf

9. Schrijfopdrachten


9.1 Poëzie doel Creatief schrijven activeren voorkennis toepassen kennis wanneer n.v.t. groepssamenstelling individueel duur 20 minuten De leerkracht geeft leerlingen een begrip, apparaat, mening, enzovoort.

Waarom ga je schrijven? Om mensen ervan te overtuigen dat een plek in je buurt opgeknapt moet worden.


week 11 10 maart 2014 – Schrijfopdrachten niveau A, les 1 Les 1: Welke plek in de buurt moet opgeknapt worden? Waarom ga je schrijven? Om mensen ervan te overtuigen dat een plek in je buurt opgeknapt moet

Hoe weet ik waar mijn leerling staat? Gebruik maken van bewijs van leren om in te spelen op wat een leerling nodig heeft


Hoe weet ik waar mijn leerling staat? Gebruik maken van bewijs van leren om in te spelen op wat een leerling nodig heeft 1 Hoe weet ik waar mijn leerling staat? Formatieve evaluatie heeft als primair doel

Cursus. Netwerk versterken


Cursus Netwerk versterken Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Lieke Helmes Inhoudelijke redactie: Agnes Schouten Titel: Netwerk versterken ISBN:

Handleiding Les 1: Welk lego-beeld wil jij op school?


Handleiding Les 1: Welk lego-beeld wil jij op school? Overtuigen ervaarles Deze schrijfles is dit jaar de vierde waarin leerlingen instructieles oefenen in het genre overtuigen. Het is een oefenles oefenles

Les 1: Welke plek in de buurt moet opgeknapt worden?


week 9 24 februari 2014 – Schrijfopdrachten niveau B, les 1 Les 1: Welke plek in de buurt moet opgeknapt worden? Waarom ga je schrijven? Om mensen ervan te overtuigen dat een plek in je buurt opgeknapt

Lesvoorbereiding Studie en loopbaan Keuze- en Loopbaanvaardigheden 3-4 vmbo


Lesvoorbereiding Studie en loopbaan Keuze- en Loopbaanvaardigheden 3-4 vmbo Bespreek met vakdocenten mogelijkheden om leerlingen in de vaklessen feedback over zichzelf te laten vergaren. Deel Vaardigheid:

Tekst lezen zonder hulp: samenvatten


1. Bekijk de buitenkant van de tekst: de titel, de tussenkopjes en het plaatje. De tekst gaat over de laatste speelgoedrage: de fidget spinner. Wat gaat de tekst je hierover vertellen, denk je? 2. Welke

Halloween en Sint-Maarten beschrijven


Halloween en Sint-Maarten beschrijven Taalhandeling: Beschrijven Beschrijven ervaarles Schrijftaak: Beschrijven en vergelijken van Halloween en Sintinstructieles oefenles Maarten Lesdoel: Leerlingen oefenen

Beschrijving van een fantasiedier


Beschrijving van een fantasiedier Algemeen Product: beschrijving van een fantasiedier Leerjaar: brugklas vmbo/h/v Aantal lessen: 3 x 50 minuten Bron: Stepping Stones, Hoofdstuk 4: OUT AND ABOUT Leerdoelen

Assessment as learning. Van lesgeven naar leren. Over leren, ontwikkelen en vormen. Over aanleren en toepassen. Hoe doe ik dat in mijn school?


Assessment as learning Van lesgeven naar leren. Over leren, ontwikkelen en vormen. Over aanleren en toepassen. Hoe doe ik dat in mijn school? Formatieve assessment, waarom zou je dat gebruiken? In John

Les 3 Radboud Kids: Meet the professor Voor de leraar


Les 3 Radboud Kids: Meet the professor Voor de leraar Overzicht Doelen Leerlingen vormen een beeld bij het onderzoek van de professor Leerlingen vergroten hun woordenschat door het leren van nieuwe vaktermen

VOLLEDIGE INSTRUCTIES LEESVAARDIGHEID


VOLLEDIGE INSTRUCTIES LEESVAARDIGHEID Maak een mindmap of schema van een tekst ga je dan doen? Naar aanleiding van een titel, ondertitel, plaatjes en of de bron van de tekst ga je eerst individueel (en

Opdracht. Voorkennis Basale kennis van het proces van formatief evalueren.


Opdracht In deze workshop ga je aan de slag met het inbouwen van verschillende feedbackmomenten in je lessen. In deze workshop leer je het verschil tussen docentgestuurde feedback, peer-feedback en self-assessment.

Tips Examen Nederlands


Tips Examen Nederlands Het eindexamen Het CE Nederlands bestaat uit lees- en schrijfvaardigheid. De opbouw van het examen staat vast. Tekst 1: 10/12 vragen bij een lange tekst Tekst 2: de samenvattingsopdracht

CONCEPT TOOL ONTWERPEN IN BEELD VOOR EIGEN GEBRUIK


1 Leerdoelen verhelderen 1A Hoe ziet de vaardigheid eruit? Neem een vaardigheid die in komende project of les belangrijk gaat zijn. Schrijf de vaardigheid op een groot vel en verdeel de rest van het vel

Nationaal Gevangenismuseum Gevangen in beeld


Nationaal Gevangenismuseum Gevangen in beeld Groep 8 Les 1. Boeven in beeld Les 1. Boeven in beeld Nationaal Gevangenismuseum Groep 8 120 minuten Samenvatting van de les De les begint met een klassikaal

Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F – handleiding


Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F – handleiding Inleiding De checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F is ontwikkeld voor leerlingen die moeten leren schrijven op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht

[DIA MET TITEL+COVER HIER]


[DIA MET TITEL+COVER HIER] Bijeenkomst 1 Beter schrijven in alle vakken Programma Aanleiding Schrijven in fasen Oriëntatiefase Opdrachtfase Schrijffase Revisiefase en publicatiefase (bijeenkomst 2) Voorwerk

Handleiding Les 1: Welke plek in de buurt moet opgeknapt worden?


Handleiding Les 1: Welke plek in de buurt moet opgeknapt worden? Deze schrijfles is dit jaar de derde waarin leerlingen oefenen in het genre overtuigen. Na de ervaarles en instructieles, volgt nu een oefenles

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan


Opbrengstgericht werken bij andere vakken Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Doel Leerkrachten kunnen een les tekenen of geschiedenis ontwerpen volgens de uitgangspunten van OGW die ze direct

Datum: Les in reeks (nr1): Beginsituatie: wat is de aanpak van de kandidaten bij het beantwoorden van examenvragen


LESPLANNEN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN EXAMENTRAINING2 HAVO/VWO Leerdoelen les 1: Kandidaten reflecteren op: o welke strategie ze gebruiken om een examenvraag te kunnen beantwoorden o hoe ze met bronnen

LESBRIEF LES 2 DE THT-LES SAMENVATTING LES 2 BENODIGDHEDEN DUUR LESDOELEN WERKVORMEN LINK ZAAKVAKKENINHOUD VOORBEREIDING


SAMENVATTING In deze les wordt het onderwerp uitgediept en komen de leerlingen meer te weten over de verschillende redenen van verspilling. Eén reden van wordt uitgediept, namelijk de manier waarop de

kinderrechten Aardrijkskunde kinderrechten gehoord? Met welke kinderrechten hebben zij te


Aardrijkskunde kinderrechten Omschrijving van de opdracht: Introductie Thema: Kinderrechten In dit thema staat de volgende hogere orde denkvraag centraal: Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen

HANDLEIDING TALENTENQUIZ


HANDLEIDING TALENTENQUIZ STAPPENPLAN TALENTENQUIZ 1. Download alle nodige bestanden van de talentenquiz kleur bekennen met kinderen op de studentenpagina bij de pagina voor de coördinator bedenk & doe

Voordoen (modelen, hardop denken)


Voordoen (modelen, hardop denken) Waarom voordoen? Net zoals bij lezen, leren leerlingen heel veel over schrijven als ze zien hoe een expert dit (voor)doet. Het voordoen (modelen) van het schrijven van

Praktische informatie voor de docent bij lessenserie Redactioneel schrijven


Praktische informatie voor de docent bij lessenserie Redactioneel schrijven In dit document vindt u praktische informatie over de lessenserie Redactioneel schrijven. Eerst wordt er een algemene beschrijving

Een overtuigende tekst schrijven


Een overtuigende tekst schrijven Taalhandeling: Betogen Betogen ervaarles Schrijftaak: Een betogende tekst schrijven over gemengd sporten. instructieles oefenles Lesdoel: Leerlingen kunnen de SLAKstrategie

Nederlands in Uitvoering


Nederlands in Uitvoering Leerjaar 1 Sport & spel Een mondelinge instructie begrijpen Algemene modulegegevens Leerjaar: 1 Taaltaak: Een mondelinge instructie begrijpen Thema: Sport & spel Leerstijlvariant:

Internetvrienden. Benodigheden. Lesdoelen. Begrippen. Boeken. online mogelijkheden, social media, internet, mediawijs, online risico s


Kriebels in je buik Internetvrienden 1 Internetvrienden Groep 7 120 min Begrippen online mogelijkheden, social media, internet, mediawijs, online risico s Benodigheden Digibord Werkblad Tips en Tricks

Introduceren thema Natuurgeweld. tsunami s. centraal rondom natuurgeweld: Thema: Natuurgeweld. laten ontstaan?


Aardrijkskunde Natuurgeweld Omschrijving van de opdracht: Introductie Thema: Natuurgeweld In dit thema staan de volgende hogere orde denkvragen centraal rondom natuurgeweld: 1. Wat zou er moeten gebeuren

Het Socratisch Gesprek als methode voor kritisch denken


Ontwerponderzoek Paper 2 Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Sleuteltermen Links Bibliografische referentie I.F. Hazewindus, drs. Filosofie Het Socratisch Gesprek als methode voor

Handleiding les 1: Een verhaal schrijven over jouw dag in 2034 voor een toekomsttentoonstelling


Handleiding les 1: Een verhaal schrijven over jouw dag in 2034 voor een toekomsttentoonstelling Deze schrijfles sluit aan bij het Nieuwsbegriponderwerp van deze week: Vuurwerk bij Oud en Nieuw. De schrijftaak

De studenten maken vanuit verschillende perspectieven nieuws over vluchtelingen en ontdekken hoe moeilijk het is om objectief te blijven.


Praktische informatie Uitleg & instructie In samenwerking met: Als vervolg op het bezoek aan het Humanity House, kunnen studenten met de les Vluchtelingen in Beeld op school actief aan de slag met hun

D.1 Motiveren en inspireren van leerlingen


DIDACTISCHE BEKWAAMHEID D.1 Motiveren en inspireren van leerlingen Resultaat De leraar motiveert leerlingen om actief aan de slag te gaan. De leraar maakt doel en verwachting van de les duidelijk zorgt

WIE GOED ONTMOET – LESMATERIAAL BIOLOGIE WIE GOED ONTMOET DISCUSSIELES OVER EEN MAATSCHAPPELIJK DILEMMA DAT GEPAARD GAAT MET DIEPE HERSENSTIMULATIE


WIE GOED ONTMOET DISCUSSIELES OVER EEN MAATSCHAPPELIJK DILEMMA DAT GEPAARD GAAT MET DIEPE HERSENSTIMULATIE 1 INLEIDING Ontwikkelingen in wetenschap en techniek leiden soms tot maatschappelijke vraagstukken

Bijvoorbeeld: ik wil dat mijn leerlingen in de derde klas de werkwoorden op de juiste manier kunnen vervoegen.


Opdracht Formatief evalueren met leerdoelen Inleiding Het doel is om de eerste stappen te zetten in het werken met formatieve evaluatie. Hiervoor stel je leerdoelen en bijbehorende criteria op, vervolgens

Wie ben jij? HANDLEIDING


HANDLEIDING Wie ben jij? Korte omschrijving lesactiviteit Iedereen legt vijf vingers op tafel. Om de beurt vertel je iets over jezelf, waarvan je denkt dat het uniek is. Als het inderdaad uniek is, dan

Inhoud. 1. Introductie Nederlands… 3


Functieopdracht Nederlands – Operator A en B Inhoud 1. Introductie Nederlands… 3 2. Opdrachten… 5 Opdracht 1. Verschillende meningen… 5 Opdracht 2. Luisteren naar een vergadering… 7 Opdracht 3.

Themabijeenkomst DTT Nederlands schrijfvaardigheid


Themabijeenkomst DTT Nederlands schrijfvaardigheid SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling 9 december 2015 Doel workshop U krijgt inzicht in de rapportages van de DTT over schrijfvaardigheid;

Google naar Instructieposter, kies daar goede voorbeelden uit (korte en krachtige teksten, afbeeldingen) die u in bij opdracht 2 kunt gebruiken 1.


Handleiding Les 1 Deze schrijfles is de derde waarin leerlingen oefenen in het genre instrueren. Het is een oefenles: leerlingen passen de schrijfstrategie KLUNS toe, die trouwens in deze les verkleind

Welke coöperatieve werkvormen gaan we aanleren?


Welke coöperatieve werkvormen gaan we aanleren? w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 X 2 X X 3 X X X 4 X X X X 5 X X X X X 6 X X X X X X 7 X X X X X X X 8 X X X X X X X X ö 1. D e n k e n D e

Cursus. Ontwikkeling van het beroep en de beroepshouding


Cursus Ontwikkeling van het beroep en de beroepshouding Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur(s): Marcella Spithoven Inhoudelijke redactie: Floortje

1. Denken-delen-uitwisselen


Vijf basiswerkvormen voor activerend leren 1. Denken-delen-uitwisselen 2. Check-in-duo s 3. Genummerde-hoofden-tezamen 4. Experts 5. Drie-stappen-interview 1. Denken-delen-uitwisselen – De docent stelt

Handleiding Les 1: Wat kun je doen aan de plastic soep?


Handleiding Les 1: Wat kun je doen aan de plastic soep? Deze schrijfles is dit jaar de vierde waarin leerlingen oefenen in het genre verklaren. Ze gebruiken weer de VOGELS-strategie om een verklarende

2.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot.


Fase.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot. 1 1 Lees onderstaande tekst. Daarna ga je zelf een soortgelijke tekst schrijven.

LES 2: STRATEGIE 0 EN 1 WEEK 2.1


LES 2: STRATEGIE 0 EN 1 WEEK 2.1 Lesdoel: De kinderen vergroten hun tekstbegrip door interactie over het verhaal en hun metacognitieve vaardigheden door het oefenen en toepassen van strategie 0 en 1. Voorbereiding

Leerlingen ervaren de manier waarop in de Europese Unie vergaderd wordt en hoe de verschillende bestuurslagen zich tot elkaar verhouden.


ROLLENSPEL: EUROPESE BESLUITVORMING KORTE OMSCHRIJVING WERKVORM De leerlingen gaan in verschillende groepjes de route van Europese besluitvorming naspelen. Ze gaan met elkaar in debat en moeten lobbyen.

Formatieve evaluatie en de DTT bij Nederlands


Formatieve evaluatie en de DTT bij Nederlands Janneke Sleenhof & Larissa Rutten, St-Joriscollege Formatief evalueren: wat is dat? 1 Met dank aan VSO Mariëndael uit Arnhem Een cijfer om het leren te beoordelen…

12. Leerstof samenvatten


12.1 Samenvatten van tekst(gedeelt)en doel Hoofdzaken uit een tekst halen en samenvatten in steekwoorden wanneer kern les(senserie) groepssamenstelling individueel, tweetallen voorbereiding: – De leerling

Spots on Jobs Docentenhandleiding


Spots on Jobs Docentenhandleiding December 2018 Spirit4you Spots Experience is opgenomen in de Lobbox VMBO Kijk op www.bekijkjetoekomstnu.nl Inhoudsopgave Deel 1 Algemene informatie 2 Een opleiding of

Woordenschat: Je gebruikt eenvoudige woordenschat om over jezelf en wat je meemaakt te vertellen, eventueel met behulp van een online vertaalsite.


Time Capsule Algemeen Product: tekst voor time capsule Leerjaar: 2 tl Aantal lessen: 2 x 50 minuten Bron: SLO Tip 1: De schrijfopdracht wint aan betekenis als er ook werkelijk een time capsule gemaakt

DUUR WAT HOE MATERIAAL


DUUR WAT HOE MATERIAAL 0.00 5 min Intro begeleiders Introductie thema agressiehantering Doelen simulatiespel Toelichting rollen Introduceer jezelf en het spel Introductie begeleiders Nodig deelnemers uit

Introduceren thema Broeikaseffect. Startopdracht. gekeken. http://bit.ly/1vqs19u. Thema: Broeikaseffect. laten stoppen? centraal:


Natuur & Techniek het broeikaseffect Omschrijving van de opdracht: Introductie Thema: Broeikaseffect In deze les staan de volgende hogere- orde denkvragen centraal: 1. Hoe zou je het broeikaseffect kunnen

Tweede wereldoorlog:


geschiedenis Tweede wereldoorlog: Auto s en wegen Omschrijving van de opdracht: Wat doe je als leerkracht? Introductie Thema: Tweede Wereldoorlog: auto s en wegen Introduceren thema Tweede Wereldoorlog:

PGO Les Groep 4: Over Mengen, Ontmengen en Primaire Kleuren


PGO Les Groep 4: Over Mengen, Ontmengen en Primaire Kleuren Introductie In twee lessen met als thema kleuren gaan basisschoolleerlingen uit groep 4 nadenken over primaire & secundaire kleuren en over het

Streefniveaus NT2 Voorbeelden, kenmerken en inkijkjes in de les Route 2, 12 16 jaar vmbo basis


Streefniveaus NT2 Voorbeelden, kenmerken en inkijkjes in de les Route 2, 12 16 jaar vmbo basis Voorbeeld van een leerling Faysal is 12 jaar en komt uit Syrië. Hij heeft de afgelopen 3 jaar geen onderwijs

Randvoorwaarden In les 2 hebben leerlingen individueel een computer met internet nodig. Alternatief: leerling voert les 2 thuis uit.


Brief over Annie M.G. Schmidt Schrijf een overtuigende brief aan een basisschool Korte lesomschrijving De lessen Advies over Annie M.G. Schmidt gaan over Nederlands bekendste kinderboekenschrijfster. Leerlingen

Samenvatting paper 1. Beschrijving uitvoering


Naam auteur M.M. Feddema Vakgebied Nederlands Titel Leerlingfeedback: feedbackcriteria als hulpmiddel Onderwerp Leerlingfeedback Opleiding Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Algemene gegevens Safrien van de Leemkolk Montessori Lyceum Herman Jordan Leerlingen leren correct formuleren in het genre vergelijken


LESPLANNEN AK: Vergelijking twee Europese landen in de brugklas Algemene gegevens Docent Safrien van de Leemkolk School Montessori Lyceum Herman Jordan Titel lessenserie Leerlingen leren correct formuleren

Handleiding voor de leerling


Handleiding voor de leerling Inhoudopgave Inleiding blz. 3 Hoe pak je het aan? blz. 4 Taken blz. 5 t/m 9 Invulblad taak 1 blz. 10 Invulblad hoofd- en deelvragen blz. 11 Plan van aanpak blz. 12 Logboek

WIE GOED ONTMOET DISCUSSIELES OVER EEN MAATSCHAPPELIJK DILEMMA DAT GEPAARD GAAT MET DIEPE HERSENSTIMULATIE


WIE GOED ONTMOET DISCUSSIELES OVER EEN MAATSCHAPPELIJK DILEMMA DAT GEPAARD GAAT MET DIEPE HERSENSTIMULATIE 1 INLEIDING Ontwikkelingen in wetenschap en techniek leiden soms tot maatschappelijke vraagstukken

Een verzorgingskaart maken voor je huisdier


Een verzorgingskaart maken voor je huisdier Taalhandeling: Instrueren Instrueren ervaarles Schrijftaak: Een verzorgingskaart maken voor iemand die jouw huisdier verzorgt. instructieles oefenlesles Lesdoel:

Naam:. Namen groepsleden:… Begeleider:


Naam:. Klas: Namen groepsleden:…….. Begeleider: 1 Inleiding In deze projectweek ga je onderzoek doen. Dit onderzoek is ter voorbereiding op het sectorwerkstuk in de vierde klas. Dit boekje is jouw

Een poster voor een goed doel maken


Een poster voor een goed doel maken Taalhandeling: Betogen Betogen ervaarles Schrijftaak: Een reclameposter voor maken voor een zelfbedacht goed doel. instructieles oefenles Lesdoel: Leerlingen kunnen

Migratie. Ik vertrek – Zij vertrokken VMBO 2. docentenhandleiding


Migratie Ik vertrek – Zij vertrokken VMBO 2 docentenhandleiding Colofon Deze lessen zijn gemaakt in opdracht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Realisatie: Codename Future: www.codenamefuture.nl

Instructie voor het inzaaien van tuinkers


Instructie voor het inzaaien van tuinkers Algemeen Product: handleiding voor het zaaien van tuinkers, afgestemd op doel en publiek Leerjaar: 1 vmbo Aantal lessen: 6 x 50 minuten Bron: Gerdineke van Silfhout

eigen woonplaats Oorlog: geschiedenis in de geschiedenis monumenten hebben te maken met oorlogen? Welke oorlogen


geschiedenis Oorlog: geschiedenis in de eigen woonplaats Omschrijving van de opdracht: Wat doe je als leerkracht? Introductie Thema: Oorlog: geschiedenis in de eigen woonplaats Introduceren thema Oorlog:

Introduceren thema Áchtbanen. Thema: Achtbanen. centraal: 2. Hoe komt het dat de wagentjes toch op de rails blijven zelfs


Natuur & Techniek Achtbanen Omschrijving van de opdracht: Introductie Thema: Achtbanen In deze les staan de volgende hogere orde denkvragen centraal: 1. Ontwerp een wagentje voor je eigen achtbaan. 2.

Handleiding voorbereidende les bij Democracity. Basisonderwijs. Versie 22 mei Handleiding voorbereidende les bij Democracity


Basisonderwijs Versie 22 mei 2018 INHOUD Inleiding… 2 Tijdsverloop… 2 Quiz: Waar gaat de gemeente over?… 3 Filmpje Hoe werkt de gemeenteraad?… 6 Wie is de baas in de gemeente?… 7 Van probleem

Een verhaal schrijven


Een verhaal schrijven Deze schrijfles sluit aan bij het Nieuwsbegriponderwerp van deze week: de nucleaire top in Den Haag. De schrijftaak die centraal staat, is er een uit het genre Fictie. De leerlingen

SECTORWERKSTUK 2013-2014


SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Gedocumenteerd schrijven Schrijfopdracht klas 2. Brainstorm maak hieronder je brainstorm inzichtelijk


Gedocumenteerd schrijven Schrijfopdracht klas 2 Wat? Datum? Aftrek punten paraaf? Hoofdvragen & deelvragen – ½ punt Bronnen (2 verscheidene) – 1 punt 1 e versie – 2 punten Beoordeling (klasgenoot) – ½

Introduceren thema Voeding en Bewegen. Wat doe je als leerkracht? Omschrijving van de opdracht: Thema: Voeding en bewegen


Natuur & Techniek Mijn lijf: Voeding en bewegen Omschrijving van de opdracht: Introductie Thema: Voeding en bewegen In dit thema staan de volgende hogere orde denkvragen centraal rondom voeding en bewegen:

Migratie. Ik vertrek – Zij vertrokken 2 HAVO\VWO. docentenhandleiding


Migratie Ik vertrek – Zij vertrokken 2 HAVO\VWO docentenhandleiding Colofon Deze lessen zijn gemaakt in opdracht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Realisatie: Codename Future: www.codenamefuture.nl

Paragraaf 9.7 Opdracht 15


Paragraaf 9.7 Opdracht 15 Voorbeelden van verbeterde schrijfopdrachten Het eerste voorbeeld is de uitkomst van een opdracht uitgevoerd door studenten Taalwetenschap (Duale Master NT2-UvA). Concreet zag

Bekijk hier meer informatie over dit onderwerp: https://dtcbuiding.com/ik-hoop-spoedig-van-u-te-horen-3vh1q56x

Je bekijkt berichtonderwerp: [Top] 98 1. Lesopzet Opstellen leerdoelen en succescriteria ‘zakelijke brief’ door middel van het beoordelen/rangschikken zakelijke brieven. De meest complete informatie die door https://dtcbuiding.com voor jou is samengesteld.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *