Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 94 Leidraad voor het aanvragen en toekennen van verlof

[Top] 94 Leidraad voor het aanvragen en toekennen van verlof

U bekijkt het onderwerpartikel [Top] 94 Leidraad voor het aanvragen en toekennen van verlof dat door ons is samengesteld uit vele bronnen op internet.

borrelnootjez vrij vragen talking tom
borrelnootjez vrij vragen talking tom

Leidraad voor het aanvragen en toekennen van verlof

  • Frans de Smet
  • 7 jaren geleden
  • Aantal bezoeken:

Transcriptie

1 1 Leidraad voor het aanvragen en toekennen van verlof vanwege – vakantie – gewichtige omstandigheden – plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging Bronnen: De leerplichtwet 1969 Leerplichtuitvoering gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden

2 2 Inleiding Regelmatig ontvangen wij vragen van schooldirecteuren over het aanvragen en toekennen van verlof. Deze handreiking voor de schooldirecteur is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen, en bij te dragen aan een eenduidige afhandeling van aanvragen in de regio. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 het verlenen van verlof wegens vakantie (artikel 11 onder f), inclusief stroomschema. Hoofdstuk 2 het verlenen van verlof wegens gewichtige omstandigheden (artikel 11 onder g). Hoofdstuk 3 procedure verlofaanvragen Hoofdstuk 4 procedure melden bij vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim vanwege geweigerd extra vakantieverlof (luxe verzuim) en/of gewichtige omstandigheden. Hoofdstuk 5 het verlenen van verlof wegens plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging (artikel 13), inclusief overzicht religieuze feestdagen. Bijlagen: Pagina 9 aanvraagformulier 11f (vakantieverlof) Pagina: 10 aanvraagformulier artikel 11g (gewichtige omstandigheden) Pagina: 11 beroep op vrijstelling artikel 13 Pagina: 12 kennisgeving artikel 13 Pagina: 13 voorbeeldbrief toestemming vakantieverlof 11f Pagina: 14 voorbeeldbrief toestemming gewichtige omstandigheden 11g Pagina: 15 voorbeeldbrief weigering extra verlof door directeuren Hoe dit stuk te gebruiken? Het stuk is nadrukkelijk bedoeld als hulpmiddel bij het beoordelen van aanvragen. Het verlenen van verlof wegens vakantie of gewichtige omstandigheden tot en met 10 dagen is de bevoegdheid van de schooldirecteur. U kunt onderdelen uit dit stuk wellicht ook gebruiken om ouders voor te lichten over dit onderwerp, bijvoorbeeld in de schoolgids of op uw website. De formulieren voor het aanvragen van verlof (tot en met 10 dagen) zijn als bijlagen opgenomen achterin deze handreiking. Tevens zijn er voorbeeldbrieven opgenomen voor het verlenen of afwijzen van het extra verlof. Onderbouwing van het besluit is met name bij een afwijzing zeer belangrijk.

3 3 Hoofdstuk 1 Artikel 11 onder f, vakantieverlof Artikel 11 onder f LPW 1969 geeft de mogelijkheid om vrijstelling te vragen wegens de aard van het beroep van één van de ouders. Uit jurisprudentie blijkt dat er gedacht moet worden aan sommige beroepen in de horeca en aanverwante bedrijven, die het merendeel van het inkomen in de vakantieperiodes moeten verdienen. Voorbeelden zijn de campinghouder en de strandtenthouder. Een hoteleigenaar die het gehele jaar is geopend en het gehele jaar inkomsten hieruit heeft valt niet in deze categorie. Ook beroepen waarbij minimaal 70% van het jaarinkomen moet worden verdiend in de vakantieperiodes vallen in deze categorie. Dit moet dan aangetoond worden met een accountantsverklaring van een erkende accountant. In artikel 13a lid 2 Leerplichtwet 1969 is vastgesteld dat de directeur per schooljaar slechts één maal voor maximaal tien schooldagen vrijstelling wegens vakantie kan verlenen. Dit mag in geen geval in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Ook is het niet toegestaan dagen op te tellen tot een maximum van tien. Als er dus een tweede verzoek in hetzelfde schooljaar wordt gedaan door de ouders dan moet de directeur dit verzoek afwijzen. Wanneer wordt een verzoek zeker afgewezen? – Familiebezoek in het buitenland. – Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding. – Vakantie in verband met een gewonnen prijs. – Vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden. – Omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode. – Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan. – Eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers)drukte. – Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. – Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband. Het hieronder gegeven schema is als leidraad te gebruiken bij de beoordeling van dit wetsartikel.

4 4 Beoordeling vakantieverlof Betreft het een aanvraag vakantieverlof? Nee, beoordelen als gewichtige omstandigheid. Ja, betreft het een aanvraag voor meer dan 10 dagen? Nee, betreft het een eerste aanvraag gedurende het cursusjaar? Ja, wordt er een beroep gedaan op de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders? (zie hoofdstuk 1) Ja, is er binnen de schoolvakanties een mogelijkheid om 2 weken op vakantie te gaan met het gezin? Nee, zijn de ouder(s) in loondienst? Nee, indien er sprake is van een eigen bedrijf, dat valt binnen het begrip specifieke aard van het beroep. Wordt het merendeel van de inkomsten in de vakantieperiode(s) verdiend? (Zo mogelijk een inschatting maken) Ja, kan de vakantie afgestemd worden met personeel in het bedrijf. Nee, betreft het de eerste twee weken van het schooljaar? Nee, vakantieverlof toekennen. Ja, deze aanvraag afwijzen. Vakantieverlof kan maar tot maximaal 10 dagen worden verleend. Nee, deze aanvraag afwijzen. Vakantieverlof mag slechts 1 x per jaar worden verleend. Nee, dan de aanvraag afwijzen. Alleen vanwege de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders kan een uitzondering gemaakt worden en vakantieverlof verleend worden. Ja, afwijzen. Kinderen en hun ouders hebben recht om 1 x per schooljaar gedurende twee weken met het gezin op vakantie te kunnen gaan. In dit geval kan dat binnen de schoolvakanties. Ja, de aanvraag afwijzen. Afspraken omtrent vakantie(s) is een zaak tussen werkgever en werknemer, waarbij rekening dient te worden gehouden met de schoolvakantie(s) van leerplichtige kinderen. Nee, afwijzen. Er wordt in de wet uitgegaan van de specifieke aard van het beroep, waarbij de inkomsten seizoensafhankelijk zijn. Ja, aanvraag afwijzen. Ja, afwijzen. De leerplichtwet sluit de vakantieverlof in de eerste twee weken van het schooljaar uit.

5 5 Hoofdstuk 2 Artikel 11 onder g, verlof vanwege gewichtige omstandigheden Artikel 11 onder g LPW 1969 kent nog een mogelijkheid om extra verlof te verlenen wegens andere gewichtige omstandigheden (zie ook artikel 14 LPW 1969). Uitgangspunt bij andere gewichtige omstandigheden is, dat externe omstandigheden buiten de wil van de ouders en/of het kind plaatsvinden. Deze omschrijving komt voort uit jurisprudentie. De beslissingsbevoegdheid valt in twee delen uiteen: – Tot en met tien schooldagen per jaar beslist de directeur van de school over het al dan niet toekennen van het verlof. – Bij meer dan tien dagen beslist de leerplichtambtenaar, nadat deze het hoofd heeft gehoord.. Tien schooldagen of minder Hieronder wordt aangegeven welke omstandigheden in aanmerking komen voor het verlof: (de genoemde aantal dagen is een richtlijn. Dit moet per situatie worden bekeken.) – Verhuizing: maximaal één schooldag. – Huwelijk van bloed en aanverwanten tot en met de derde graad: maximaal twee schooldagen. – 12,5-, 25-, 40-, 50-, of 60-, jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal twee schooldagen. – 12,5-, 25-, 40-, of 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal één schooldag. – Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad: periode in overleg met de directeur, tot een maximum van 10 schooldagen. Bij meer dan 10 schooldagen ligt de beslissing bij de leerplichtambtenaar. – Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste en tweede graad: periode in overleg met de directeur, tot een maximum van 10 schooldagen. Bij meer dan 10 schooldagen ligt de beslissing bij de leerplichtambtenaar. – Overlijden van bloed en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal één schooldag. – Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof. De directeur neemt hierover een beslissing en laat dit de ouders schriftelijk weten. Tegen de beslissing kan de belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij het bevoegd gezag. Meer dan tien schooldagen Het gaat hierbij om omstandigheden waarbij sprake is van een medische of sociale indicatie. Als er sprake is van een optelling van meerdere verlof toekenningen voor gewichtige omstandigheden per leerling per schooljaar en door de nieuwe verlof aanvraag wordt de 10 dagen overschreden dan ligt de beslissingsbevoegdheid bij de leerplichtambtenaar. De aanvraag moet gericht worden aan de leerplichtambtenaar. Deze neemt na consultatie met de directeur een besluit.

6 6 Hoofdstuk 3 Procedure verlofaanvragen extra vakantieverlof en gewichtige omstandigheden. 1) Ouders/verzorgers vragen schriftelijk minimaal 8 weken 1 van te voren aan. 2) Directeur neemt de aanvraag in behandeling en controleert of alle gevraagde informatie goed en volledig is ingevuld; a. Wanneer de aanvraag niet volledig is ingevuld vraagt de directeur om aanvullende gegevens. b. Wanneer de aanvraag niet duidelijk is kan de directeur de ouders/verzorgers uitnodigen voor een gesprek. 3) Directeur toetst de aanvraag aan de wet, vraagt eventueel advies aan collega directeur of zo nodig aan de leerplichtambtenaar. 4) Directeur neemt een onderbouwde beslissing en deelt dit schriftelijk aan de ouders mee; a. Denk hierbij aan bezwaar en beroepsclausule. 5) Als ouders niet akkoord gaan dan kunnen zij binnen 6 weken een bezwaar indienen bij de directeur; a. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan de directeur. 6) De directeur laat zich adviseren door een bezwarencommissie; a. Voor informatie over een bezwarencommissie verwijzen wij naar de besturenorganisatie van de school. 7) De directeur neemt het advies mee in een schriftelijke reactie aan ouders; a. Vermeldt dat ouders tegen het besluit in beroep kunnen gaan bij de rechtbank. b. In beroep gaan heeft geen opschortende werking. 8) Als ouders ondanks weigering toch gaan dan melden bij leerplicht van de woongemeente van de leerling; a. Stuur bij de melding een verzuimstaat en de volledige correspondentie mee. 1 Bij gewichtige omstandigheden, is het niet altijd mogelijk om het verlof 8 weken van te voren aan te vragen, dit vraagt om maatwerk.

7 7 Hoofdstuk 4 Procedure melden bij vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim vanwege geweigerd extra vakantieverlof (luxe verzuim) en/of gewichtige omstandigheden. – Leerling komt niet op school na geweigerd verlof. De directeur heeft dan zekerheid, een ernstig vermoeden of aanwijzing dat leerling om die reden niet op school is. – De directeur neemt dezelfde dag telefonisch contact op met de ouders/verzorgers om vast te stellen of leerling ook thuis afwezig is (1e controle moment). Twee mogelijkheden: 1) leerling is thuis directeur handelt naar gelang de situatie 2) leerling is niet thuis- directeur meld dan gelijk per mail of telefoon bij de leerplicht (Meld de juiste leerling gegevens (naam, geboortedatum, adres) – Leerplicht neemt dezelfde dag nog telefonisch contact op met de ouders/verzorgers om vast te stellen of leerling ook thuis afwezig is (2e controle moment) Twee mogelijkheden: 1) leerling is thuis leerplichtambtenaar handelt naar gelang de situatie 2) leerling is niet thuis leerplichtambtenaar gaat op huisbezoek – De leerplichtambtenaar gaat dezelfde dag op huisbezoek met brief (3 e controle moment) Twee mogelijkheden: 1) leerling is thuis leerplichtambtenaar handelt naar gelang de situatie 2) leerling is niet thuis leerplichtambtenaar laat brief achter Procedure afleggen verklaring door ouders/verzorgers Door of namens de leerplichtambtenaar worden ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor het afleggen van een verklaring waarom leerling die dag(en) niet op school was. Afhankelijk van de verklaring van ouders besluit de leerplichtambtenaar om een Proces Verbaal op te maken. Dit Proces Verbaal wordt verstuurd naar het Openbaar Ministerie. Deze beoordelen het Proces Verbaal. Twee mogelijkheden: 1) het Openbaar Ministerie oordeelt dat de overtreding van de leerplichtwet niet is bewezen: ouder(s)/verzorger(s) zijn onschuldig; 2) het Openbaar Ministerie oordeelt dat de overtreding van de leerplichtwet wel is bewezen: ouder(s)/verzorger(s) ontvangen een financiële transactie (is geldboete). Bij een tweede Proces Verbaal wordt een afschrift naar de Raad voor de Kinderbescherming gestuurd. De ouder(s)/verzorger(s) worden uitgenodigd voor een rechtszitting op de rechtbank in Almelo. Daar mogen ze de vragen van de rechter beantwoorden en uitleg geven of en waarom ze een 2 e keer (= recidive) de Leerplichtwet hebben overtreden. De Raad voor de Kinderbescherming geeft een advies aan de rechter. De rechter beoordeelt de situatie en doet uitspraak.

8 8 Hoofdstuk 5 Artikel 13. Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging Overzicht religieuze feestdagen. De volgende beleidsregels regels worden gehanteerd. Wij adviseren schooldirecteuren dit beleid te volgen bij het toekennen of afwijzen van verlof voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. – Alleen voor religieuze feestdagen verlof verlenen. – Bij verzoeken voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek in verband met religieuze feestdagen, maximaal één dag per feest toestaan, ongeacht de duur van het feest. – Onderstaande data kunnen worden gehanteerd als officiële religieuze feestdagen. Religie Feestdag Vertaling Christelijk Goede vrijdag Pasen Hemelvaartsdag Pinksteren Kerstmis Biddag Dankdag Joodse Feestdagen Joods Paasfeest Pesach Wekenfeest Sjavout Joods Nieuwjaar Rosj Hasjanah Grote Verzoendag Yom Kippoer Loofhuttenfeest Soekot Slotfeest Sjemini Atseret Vreugde der Wet Simchat Thora Islamitische feestdagen Suikerfeest Ied-al-Fitr Offerfeest/Slachtfeest Ied-al-Adha Hindoe feestdagen Holi feest (lentefeest) Holi Phagua Divali feest (het feest van de 1000 Divali lichtjes) Navratri (alleen de laatste dag) Maha Shivratri Chinese Feestdagen Chinees Nieuwjaar

9 9 VERZOEK OM VRIJSTELLING SCHOOLBEZOEK wegens vakantie (Artikel 11f) School: Adres: Plaats: De aanvraag vrijstelling dient door de ouders /verzorgers bij voorkeur ten minste acht weken voor het gevraagde verlof bij de school te zijn ingediend. Indien u korter dan acht weken van tevoren aanvraagt, kan een beslissing vooraf niet worden gegarandeerd. Gegevens van de aanvrager: Voorletters en achternaam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: (privé of werk): Verzoekt om vrijstelling schoolbezoek op grond van artikel 11 f van de leerplichtwet 1969 voor de leerplichtige jongere: Naam: Voornaam: Geboortedatum: School: Periode: Van (eerste dag) tot en met (laatste dag) – Reden van het verzoek: (Voeg ondersteunende stukken toe) Andere leerplichtige kinderen. Heeft u nog kind/kinderen op een andere school voor wie u ook verlof moet aanvragen? Ja / Nee Zo ja, welke school: Datum: Handtekening:

10 10 VERZOEK OM VRIJSTELLING SCHOOLBEZOEK t/m 10 dagen wegens gewichtige omstandigheden (Artikel 11g) School: Adres: Plaats: De aanvraag vrijstelling dient door de ouders /verzorgers bij voorkeur ten minste acht weken voor het gevraagde verlof bij de school te zijn ingediend. Indien u korter dan acht weken van tevoren aanvraagt, kan een beslissing vooraf niet worden gegarandeerd. Gegevens van de aanvrager: Voorletters en achternaam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: (privé of werk): Verzoekt om vrijstelling schoolbezoek op grond van artikel 11 f van de leerplichtwet 1969 voor de leerplichtige jongere: Naam: Voornaam: Geboortedatum: School: Periode: Van (eerste dag) tot en met (laatste dag) – Reden van het verzoek: (Voeg ondersteunende stukken toe) Andere leerplichtige kinderen. Heeft u nog kind/kinderen op een andere school voor wie u ook verlof moet aanvragen? Ja / Nee Zo ja, welke school: Datum: Handtekening:

11 11 BEROEP OP VRIJSTELLING GEREGELD SCHOOLBEZOEK wegens plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. (Artikel 13) School: Adres: Plaats: Het beroep op vrijstelling dient door de ouders /verzorgers bij ten minste twee schooldagen voor de verhindering bij de school te zijn ingediend. Indien het beroep korter dan twee van tevoren wordt aangevraagd, voldoet deze niet aan de eisen die de leerplichtwet stelt aan de ouders / verzorgers. Gegevens van de aanvrager: Voorletters en achternaam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: (privé of werk): Verzoekt om vrijstelling schoolbezoek op grond van artikel 11 f van de leerplichtwet 1969 voor de leerplichtige jongere: Naam: Voornaam: Geboortedatum: School: Periode: Van (eerste dag) tot en met (laatste dag) – Godsdienst: Welke niet christelijke religieuze feestdag betreft het? Om welke niet christelijke godsdienst gaat het? Andere leerplichtige kinderen. Heeft u nog kind/kinderen op een andere school voor wie u ook verlof moet aanvragen? Ja / Nee Zo ja, welke school: Datum: Handtekening:

12 12 KENNISGEVING Artikel 13 van de Leerplichtwet 1969 (plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging) Geachte ouder(s)/verzorger(s), U hebt op een beroep op vrijstelling van geregeld schoolbezoek ingediend voor: voorna(a)m(en) en achternaam : geboortedatum : datum verlof : Ik heb geconstateerd dat de vrijstelling wel / niet voldoet aan de eisen van de leerplichtwet. Op grond hiervan heeft uw zoon/dochter verlof voor bovengenoemde schooldag Datum: Handtekening: Naam en functie: Dit verlof kan niet worden beschouwd als een besluit in de zin van de algemene wet bestuursrecht (AWB) omdat de inhoud niet rechtsgevolg is ingericht en dat derhalve geen bezwaar en beroep mogelijk zijn.

13 13 Voorbeeldbrief toestemming extra verlof door directeuren – vanwege vakantie Geachte naam ondertekenaar van de aanvraag, Bij brief van datum brief, door mij ontvangen op datum ontvangst. heeft u voor de kinderen 1) Volledige voornamen achternaam geboortedatum leerjaar/groep 2) Volledige voornamen achternaam geboortedatum leerjaar/groep 3) Volledige voornamen achternaam geboortedatum leerjaar/groep extra verlof voor extra vakantie aangevraagd voor de periode periode… Als reden hiervoor heeft u aangegeven omschrijving reden.. De tekst in dit blok kan, afhankelijk van de situatie, worden opgenomen in de brief. Ik heb u uitgenodigd voor een gesprek op datum en locatie gesprek Bij dit gesprek waren aanwezig aanwezigen en rol.. Tijdens dit gesprek heeft u uw verzoek toegelicht. A Hierbij heeft u de volgende nieuwe feiten aangedragen: 1) 2) etc of B Hierbij heeft u geen nieuwe zwaarwegende feiten aangedragen. Op grond van de door u verstrekte informatie verleen ik u op basis van artikel 11f van de Leerplichtwet (verlof vanwege extra vakantie) vrijstelling van schoolbezoek voor naam leerling en geboortedatum ( alle leerlingen met hun geb.datum) voor de periode van periode. Dit omvat lesdagen. Deze brief is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bij ondergetekende bezwaar indienen. Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend, van een datum voorzien en vermelden: – uw naam en adres – omschrijving van het omstreden besluit – de redenen van het bezwaar De indiener van een bezwaarschrift kan als onverwijlde spoed, dat gelet op het betrokken belang dit vereist, tevens een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter bij de rechtbank Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo. Een afschrift van deze brief zend ik ter kennisname aan de leerplichtambtenaar van de gemeente..woongemeente leerling Hoogachtend, naam directeur directeur van de naam school..

14 14 Voorbeeldbrief toestemming extra verlof door directeuren – vanwege gewichtige omstandigheden Geachte naam ondertekenaar van de aanvraag, Bij brief van datum brief, door mij ontvangen op datum ontvangst. heeft u voor de kinderen 1) Volledige voornamen achternaam geboortedatum leerjaar/groep 2) Volledige voornamen achternaam geboortedatum leerjaar/groep 3) Volledige voornamen achternaam geboortedatum leerjaar/groep extra verlof voor extra vakantie aangevraagd voor de periode periode… Als reden hiervoor heeft u aangegeven omschrijving reden.. De tekst in dit blok kan, afhankelijk van de situatie, worden opgenomen in de brief. Ik heb u uitgenodigd voor een gesprek op datum en locatie gesprek Bij dit gesprek waren aanwezig aanwezigen en rol.. Tijdens dit gesprek heeft u uw verzoek toegelicht. A Hierbij heeft u de volgende nieuwe feiten aangedragen: 1) 2) etc of B Hierbij heeft u geen nieuwe zwaarwegende feiten aangedragen. Op grond van de door u verstrekte informatie verleen ik u op basis van artikel 11g van de Leerplichtwet (verlof vanwege bijzondere omstandigheden) vrijstelling van schoolbezoek voor naam leerling en geboortedatum ( alle leerlingen met hun geb.datum) voor de periode van periode. Dit omvat lesdagen. Deze brief is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bij ondergetekende bezwaar indienen. Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend, van een datum voorzien en vermelden: – uw naam en adres – omschrijving van het omstreden besluit – de redenen van het bezwaar De indiener van een bezwaarschrift kan als onverwijlde spoed, dat gelet op het betrokken belang dit vereist, tevens een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter bij de rechtbank Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo. Een afschrift van deze brief zend ik ter kennisname aan de leerplichtambtenaar van de gemeente..woongemeente leerling Hoogachtend, naam directeur directeur van de naam school..

15 15 Voorbeeldbrief weigering extra verlof door directeuren Datum: datum besluit vermelden Onderwerp: uw verlofaanvraag d.d. datum aanvraag vermelden Geachte naam ondertekenaar van de aanvraag Bij brief van datum brief, door mij ontvangen op datum ontvangst. heeft u voor de kinderen 1) Volledige voornamen achternaam geboortedatum leerjaar/groep 2) Volledige voornamen achternaam geboortedatum leerjaar/groep 3) Volledige voornamen achternaam geboortedatum leerjaar/groep extra verlof aangevraagd voor de periode: periode… en omvat.aantal schooldagen vermelden. schooldagen. Als reden hiervoor heeft u aangegeven: omschrijving reden.. De tekst in dit blok kan, afhankelijk van de situatie, worden opgenomen of weggelaten in de brief. 1) U heeft uw aanvraag telefonisch toegelicht op..datum gesprek Tijdens dit gesprek heeft u uw verzoek toegelicht. Hierbij heeft u geen nieuwe feiten aangedragen. of Hierbij heeft u de volgende nieuwe feiten aangedragen: 1) 2) etc 2) Ik heb u uitgenodigd voor een gesprek op datum en locatie gesprek Bij dit gesprek waren aanwezig aanwezigen en rol (bv leerkracht groep ).. Tijdens dit gesprek heeft u uw verzoek toegelicht. Hierbij heeft u geen nieuwe feiten aangedragen. of Hierbij heeft u de volgende nieuwe feiten aangedragen: 1) 2) etc De Leerplichtwet gaat uit van het principe dat iedere leerplichtige in Nederland die op een school c.q. onderwijsinstelling ingeschreven staat deze bezoekt tenzij.. Dit tenzij is vastgelegd in artikel 11 van de Leerplichtwet en wordt vrijstelling van schoolbezoek genoemd. De redenen voor vrijstelling van schoolbezoek zijn: 1. de school c.q. onderwijsinstelling is gesloten; 2. schorsing van het onderwijs bij algemeen verbindend voorschrift; 3. tuchtmaatregel; 4. ziekte van de leerling; 5. godsdienstige c.q. levensovertuigende verplichtingen; 6. specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers; 7. gewichtige omstandigheden;

16 16 Deze limitatieve opsomming betekent dat vrijstelling binnen deze redenen moet vallen. Een andere reden is geen grond voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek. Bovengenoemde punten 1 tot en met 5 zijn in deze niet van toepassing. Op grond van de Leerplichtwet 1969 kan vrijstelling van schoolbezoek worden verleend vanwege vakantie (punt 6) en vanwege gewichtige omstandigheden (punt 7). Bepalend bij vakantieverlof en verlof vanwege gewichtige omstandigheden is de reden voor de aanvraag. Verlof vanwege vakantie Verlof vanwege vakantie is uitgewerkt in artikel 13a van de Leerplichtwet. De directeur van de school is bevoegd. Verlof vanwege vakantie kan voor ten hoogste 10 schooldagen per jaar worden verleend en mag niet worden verleend in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Uit jurisprudentie blijkt dat verlof vanwege vakantie enkel kan worden toegekend vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers. Gedacht moet worden aan een campinghouder, een strandtenthouder of aan beroepen waarbij het jaarinkomen voor 70% of meer in de vakantieperiodes moet worden verdiend. Voor zover mijn kennis reikt is hiervan in uw situatie geen sprake. Conclusie: Op basis van het gegeven dat u niet voldoet aan de criteria is vakantie vanwege de specifieke aard van het beroep niet mogelijk. Omdat de reden vakantieverlof vanwege de specifieke aard van het beroep wegvalt kan enkel nog op grond van gewichtige omstandigheden verlof worden verleend. Verlof vanwege gewichtige omstandigheden Verlof vanwege gewichtige omstandigheden is uitgewerkt in artikel 14 van de Leerplichtwet. De directeur van de school is bevoegd voor de eerste 10 dagen per schooljaar. Wordt de grens van 10 dagen overschreden dan is de leerplichtambtenaar bevoegd. Verlof vanwege gewichtige omstandigheden is alleen mogelijk wanneer er sprake is van externe redenen die buiten de wil van de aanvrager om liggen. Deze beperkte uitleg van het begrip gewichtige omstandigheden is door de toenmalige minister vastgelegd in een circulaire van 15 november 1982 (die nog steeds van kracht is), en wordt in jurisprudentie telkenmale bevestigd. In uw situatie is het uw eigen wens om. Conclusie: in uw situatie is geen sprake van gewichtige omstandigheden. Omdat uw aanvraag niet voldoet aan de eisen van de Leerplichtwet, er is immers geen sprake van vakantieverlof en ook niet van gewichtige omstandigheden, heb ik, alle feiten wegende, besloten om op grond van artikel 11 van de Leerplichtwet uw verzoek tot het verlenen van extra verlof niet in te willigen. Ik wijs u, vanuit mijn verantwoordelijkheid als directeur, op het volgende. In het geval u, ondanks dit besluit, toch meent extra verlof op te nemen, ben ik verplicht om dit aan de leerplichtambtenaar te melden. Deze is dan genoodzaakt om een Proces Verbaal op te maken. Het is vervolgens aan de Officier van Justitie om de strafmaat te bepalen. Bij de bepaling van de strafmaat zal ongetwijfeld meespelen het feit dat u, ondanks deze weigering, heeft besloten om extra verlof op te nemen en derhalve willens en wetens de Leerplichtwet overtreedt. Deze brief is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum tegen dit besluit bij ondergetekende bezwaar indienen. Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend, van een datum voorzien en vermelden: – uw naam en adres – omschrijving van het omstreden besluit – de redenen van het bezwaar

17 17 De indiener van een bezwaarschrift kan als onverwijlde spoed, dat gelet op het betrokken belang dit vereist, tevens een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter bij de rechtbank Almelo, Postbus AH Almelo. Een afschrift van deze brief zend ik ter kennisname aan de leerplichtambtenaar van de gemeente..woongemeente leerling Hoogachtend, naam directeur directeur van de naam school..

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof


Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof – vanwege vakantie – gewichtige omstandigheden – Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Bronnen: De leerplichtwet

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof


Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland Bezoekadres: Schuttersveld 9 Postadres: Postbus 558, 2300 AN LEIDEN T 071 523 90 00 E info-rbl@hollandrijnland.net Handreiking bij het aanvragen en toekennen

Handreiking voor schooldirecteuren en locatieleiders bij het toekennen van verlof


Handreiking voor schooldirecteuren en locatieleiders bij het toekennen van verlof – vanwege vakantie; – gewichtige omstandigheden; – plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Bronnen:

Protocol aanvraag verlof


Protocol aanvraag verlof Definitieve versie maart 2011 PROTOCOL AANVRAAG VERLOF OBS DE VOS Leerplicht is leerrecht. Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar

Protocol aanvraag verlof


Protocol aanvraag verlof Definitieve versie september 2011 Vastgesteld door MR d.d. 15-3-2012 PROTOCOL AANVRAAG VERLOF OBS HOUTRUST Leerplicht is leerrecht. Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs.

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen


De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school.


AANVRAAGFORMULIER VOOR VAKANTIEVERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN (als bedoeld in artikel 11 lid f juncto artikel 13a van de Leerplichtwet 1969) Vakantieverlof wordt alleen

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 09-02-2015 16-02-2015. 2.6 Verlof. Aanvragen van extra verlof.


Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 09-02-2015 16-02-2015 2.6 Verlof Aanvragen van extra verlof Onderwijs/ Inhoudsopgave 1. Procedure aanvraag verlof 3 2. Criteria voor toekennen

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties


Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school.


AANVRAAGFORMULIER VOOR VAKANTIEVERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN (als bedoeld in artikel 11 lid f juncto artikel 13a van de Leerplichtwet 1969) Vakantieverlof wordt alleen

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen.


Hoorn, schooljaar 2015-2016 Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Geachte ouders, verzorgers, U wilt een verzoek indienen voor extra

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. osg Piter Jelles. Februari 2016


Protocol verlof buiten de schoolvakanties osg Piter Jelles Februari 2016 Toelichting Het is in strijd met de Leerplichtwet om met leerplichtige kinderen op vakantie te gaan buiten de vakantieperioden die

VERLOF. Voor schooldirecteuren


VERLOF Handreiking Voor schooldirecteuren INHOUD: 1 Inleiding 2 2 Godsdienst en levensovertuiging 3 3 Vakantieverlof 5 4 Gewichtige omstandigheden 7 Bewerking van: Handreiking verlof RBL Holland Rijnland

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo


VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval

2. De directeur hanteert bij het beantwoorden van de aanvraag onderstaande criteria voor toekennen of weigeren van het verlof, conform de wetgeving;


Procedure aanvraag verlof 1. De aanvraag voor verlof/geoorloofd verzuim moet ruim van tevoren (bij voorkeur minimaal zes weken van te voren) worden ingediend bij de directeur van de school aan de hand

Sint Annaparochie, schooljaar Betreft: aanvraagformulier voor toekenning verlof buiten de schoolvakanties. Beste ouder(s)/verzorger(s),


Sint Annaparochie, schooljaar 2017-2018 Betreft: aanvraagformulier voor toekenning verlof buiten de schoolvakanties Beste ouder(s)/verzorger(s), Gedurende het schooljaar kunnen zich situaties voordoen

AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES VAN 10 SCHOOLDAGEN of MINDER


AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES VAN 10 SCHOOLDAGEN of MINDER (als bedoeld in de artikelen 11, 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969) Dit formulier is alleen bestemd voor aanvragen

Aanvraagformulier schoolverlof locatie TBL


Een leerling kan op één van de 7 onderstaande gronden vrijstelling van onderwijs krijgen: 1. Als de school gesloten is of het onderwijs is opgeschort. 2. Als betreding van het gebouw verboden is. 3. Als

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles


Protocol verlof buiten de schoolvakanties – OSG Piter Jelles Datum: maart 2016 Afdeling: leerlingenbegeleiding Versie: 2 Doc.nr: Vastgesteld door CvB: 15 maart 2016 Vastgesteld in de MR: 18 mei 2016 Toelichting

verzoek om vrijstelling schoolbezoek


verzoek om vrijstelling schoolbezoek Regionaal Bureau Leerplicht Zuid-Holland Noord Schuttersveld 9 2316 XG Leiden Telefoon: 071 523 90 00 Vrijstelling van schoolbezoek kan op grond van artikel 11 van

Protocol bijzonder verlof


Protocol bijzonder verlof In dit protocol komen verschillende situaties aan de orde waarbij ouders/verzorgers verlof kunnen vragen voor hun kind(eren) buiten de schoolvakanties. Het gaat daarbij om verlof

Aanvraag verlof Gewichtige omstandigheden Vakantieverlof buiten schoolvakanties Procedure aanvragen verlof Religieuze verplichtingen


Aanvraag verlof Aanvraag verlof Om buiten de schoolvakanties verlof aan te vragen, dient u acht weken voorafgaand aan het verlof een aanvraag in te dienen bij de directeur van de school. U kunt onder andere

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven:


Leerplicht & Verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind vanaf zijn/haar vijfde jaar verplicht de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Hoofdregel is dus dat uw kind op alle schooldagen

AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES andere gewichtige omstandigheden


AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES andere gewichtige omstandigheden VAN MEER DAN 10 SCHOOLDAGEN PER SCHOOLJAAR (als bedoeld in artikel 11 lid g juncto artikel 14 van de Leerplichtwet

gemeente T iel Leerplicht en verlof


gemeente T iel Leerplicht en verlof Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. De personen op de foto’s hebben geen relatie met het onderwerp leerplicht. Met dank aan de Landelijke

AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES andere gewichtige omstandigheden


AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES andere gewichtige omstandigheden TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN PER SCHOOLJAAR (als bedoeld in artikel 11 lid g juncto artikel 14 van de Leerplichtwet

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES


LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit?


VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Inhoud Leerplicht en verlof Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen Op vakantie onder schooltijd Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden

Verlof onder schooltijd: wat kan wel, wat kan niet?


Verlof onder schooltijd: wat kan wel, wat kan niet? 1. Extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties (art. 11 onder f en art. 13 van de Leerplichtwet 1969) Vakantie onder schooltijd mag alleen als de

Extra en bijzonder verlof. Informatie voor ouders. Wat zijn de regels en richtlijnen? bel 14 036. Hebt u vragen? Wie beslist over verlof?


Wat zijn de regels en richtlijnen? bel 14 036 Wie beslist over verlof? Informatie voor ouders Waar kan ik terecht met mijn vragen? Meer informatie? www.almere.nl Wilt u reageren? info@almere.nl Hebt u

bijzonder verlof Waar kan ik terecht met mijn vragen?


Wat zijn de regels? Procedure rond extra en Wie verleent het verlof? bijzonder verlof Waar kan ik terecht met mijn vragen? (036) 527 77 73 leerlingzaken@almere.nl Gemeente Almere DMO/Leerlingzaken Postbus

Extra en. bijzonder verlof. Informatie voor. ouders. www.almere.nl/leren Hebt u vragen?


Extra en bijzonder verlof Informatie voor ouders www.almere.nl/leren Hebt u vragen? Inhoudsopgave 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof bij religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4.

Procedure rond extra en bijzonder verlof


Procedure rond extra en bijzonder verlof Vakantieverlof (art. onder f van de Leerplichtwet 969) Bevoegdheid directeur school Bevoegdheid leerplichtambtenaar : tot max. 0 schooldagen. In overleg met de

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS


Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Leerplicht en verlof. Op vakantie buiten de schoolvakantie


Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter

Aanvraag vakantieverlof (art. 11f in relatie tot 13a Leerplichtwet)


Aanvraag vakantieverlof (art. 11f in relatie tot 13a Leerplichtwet) De hoofdregel is: het is niet toegestaan om op vakantie te gaan onder schooltijd, dus buiten de schoolvakanties. Afwijken van deze regel

Religieuze verplichtingen


1. Leerplicht en verlof 2. Religieuze verplichtingen 3. Vakantie 4. Andere gewichtige omstandigheden 5. Indienen aanvraag 6. Bezwaar en beroep 7. Ongeoorloofd verzuim 8. Vakantieroosters 1 Leerplicht en

Beoordeling aanvragen voor extra vrije dagen. Ingrid Sloot Leerplichtambtenaar 0317-681 734 Ingrid.sloot@rhenen.nl


Beoordeling aanvragen voor extra vrije dagen Ingrid Sloot Leerplichtambtenaar 0317-681 734 Ingrid.sloot@rhenen.nl 1 Deze brochure geeft informatie over de regelgeving omtrent aanvraag verlof buiten de

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN


VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN Soms moet je naar de tandarts, of is er iets anders belangrijks onder schooltijd. Als je daarvoor vrij wilt krijgen, dan moet je daarvoor verlof aanvragen.

Gegevens school. Naam: Adres: Gegevens ouder of verzorger


Aanvraag verlof Aanvraag verlof Om buiten de schoolvakanties verlof aan te vragen, dient u acht weken voorafgaand aan het verlof een aanvraag in te dienen bij de directeur van de school. U kunt onder andere

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie


Leerplicht en verlof buiten de schoolvakantie geen vakantie De hoofdregel is: Geen vakantie onder schooltijd. Leerplichtwet De Nederlandse overheid vindt onderwijs van groot belang voor de toekomst van

Verlof of vakantie onder schooltijd


Leerplicht Vrijstelling van schoolbezoek Verlof of vakantie onder schooltijd In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een

Leerplicht, vrijstelling of bijzonder verlof


Leerplicht, vrijstelling of bijzonder verlof Iedereen in Nederland moet van zijn vijfde tot zijn achttiende verjaardag naar school. Deze leerplicht is vastgelegd in de Leerplichtwet. In een beperkt aantal

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)


Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) 1 Leerplicht en verlof 2 Religieuze verplichtingen 3 Vakantie 4 Andere gewichtige omstandigheden 5 Indienen aanvraag 6 Bezwaar en beroep 7 Ongeoorloofd verzuim 8

Leerplicht. Verlof of vakantie onder schooltijd


Leerplicht Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht, wat is dat? De leerplicht geldt vanaf het moment dat uw kind 5 jaar wordt. Dit betekent dat uw kind verplicht is om naar school te gaan vanaf

Bijlage 1. Leerplicht. Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Verlof voor religieuze feestdagen


Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Om kinderen ongehinderd het leerproces te kunnen laten volgen is het belangrijk om het luxe verzuim zoveel mogelijk terug te dringen en waar mogelijk

AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES andere gewichtige omstandigheden


AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES andere gewichtige omstandigheden TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN PER SCHOOLJAAR (als bedoeld in artikel 11 lid g juncto artikel 14 van de Leerplichtwet

Extra en bijzonder verlof


Extra en bijzonder verlof (verlofaanvragen inzake leerlingen) CBS de Hoeksteen Well, maart 2019 1 A. Inleiding Het komt zeer regelmatig voor, dat ouders vrij komen vragen voor hun kind buiten de reguliere

Aanvraag verlof buiten schoolvakanties


Aanvraag verlof buiten schoolvakanties Wilt u buiten de schoolvakanties verlof aanvragen voor uw kind? Lees dan deze folder aandachtig door en vul uw gegevens in. Het formulier levert u in bij de directeur

AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES


AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES VAN 10 SCHOOLDAGEN of MINDER (als bedoeld in de artikelen 11, 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969) Dit formulier is alleen bestemd voor aanvragen

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers.


Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. 1. Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs

Regeling verlof basisonderwijs


Regeling verlof basisonderwijs Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Leerplichtwet Tekst van de regeling Artikel 1 Algemeen In de leerplichtwet wordt de leerplicht geregeld.

Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)


Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) LEERPLICHT EN VERLOF In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen

: Ouders/verzorgers van leerlingen op OBS De Sleutelaar. Datum : 25 maart : Iedereen naar school: de leerplicht en verlof van school


August Vermeylenlaan 1, 5531 TW Bladel tel. 0497 360 847, e-mail: info@obsdesleutelaar.nl Aan : Ouders/verzorgers van leerlingen op OBS De Sleutelaar Datum : 25 maart 2012 Betreft : Iedereen naar school:

De Leerplichtwet en vrijstelling van geregeld schoolbezoek / verlof onder schooltijd


De Leerplichtwet en vrijstelling van geregeld schoolbezoek / verlof onder schooltijd De sectie Leerplicht van de gemeente Montferland zet in dit document de wet- en regelgeving met betrekking tot extra

AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES


AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES VAN 10 SCHOOLDAGEN of MINDER (als bedoeld in de artikelen 11, 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969) Dit formulier is alleen bestemd voor aanvragen

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam


Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Te laat komen Te laat komen Bij 3 keer te laat komen gesprek leerling mentor. Waarschuwing school aan

Aanvraag verlof Gewichtige omstandigheden Vakantieverlof buiten schoolvakanties Procedure aanvragen extra verlof Religieuze verplichtingen


Aanvraag verlof Aanvraag verlof Om buiten de schoolvakanties verlof te krijgen, dient u acht weken voorafgaand aan het verlof een aanvraag in te dienen bij de directeur van de school. U kunt onder andere

Info-folder. Aanvragen en toekennen verlof


Info-folder Aanvragen en toekennen verlof VERLOF In deze informatie-sheet vindt u informatie over het aanvragen en toekennen van verlof. EXTRA VERLOF Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen


Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Voor alle ouders van kinderen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Het belang van onderwijs voor uw kind De toekomst van uw kind

Notitie Leerplicht schoolverzuimregeling


Notitie Leerplicht schoolverzuimregeling Leerplichtwet Per 1 januari 2012 is een wijziging van onder meer de Leerplichtwet 1969 (Lpw) in werking getreden. Doel van de wetswijziging is de verbetering van

Extra verlof. Informatie over toestemming voor verzuim van school. Colofon. Meer informatie


Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Extra verlof Informatie over toestemming voor verzuim van school Meer informatie Gemeente Utrecht Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school.


AANVRAAGFORMULIER VOOR VAKANTIEVERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN (als bedoeld in artikel 11 lid f juncto artikel 13a van de Leerplichtwet 1969) Vakantieverlof wordt alleen

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken


Richtlijnen voor extra verlof In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht. Dit noemen we verlof. Kinderen hoeven voor een dag of voor een beperkt aantal dagen dan niet naar

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school.


AANVRAAGFORMULIER VOOR VAKANTIEVERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN (als bedoeld in artikel 11 lid f juncto artikel 13a van de Leerplichtwet 1969) Vakantieverlof wordt alleen

AANVRAAG FORMULIER. voor. VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES


AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES VAN 10 SCHOOLDAGEN of MINDER (als bedoeld in de artikelen 11, 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969) Dit formulier is alleen bestemd voor aanvragen

:k’ AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES. “andere gewichtige omstandigheden” TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN PER SCHOOJAAR


:k’.m KPO Basisschool AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES “andere gewichtige omstandigheden” TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN PER SCHOOJAAR (als bedoeld in artikel 11 lid g juncto artikel

Aanvraagformulier. Extra vakantie of verlof. A. In te vullen door aanvrager:


A. In te vullen door aanvrager: Naam aanvrager Adres Postcode en woonplaats Telefoon E-mail Naam/namen van de : groep: leerlingen waar verlof voor wordt aangevraagd : groep: : groep: : groep: Periode van

Voortgezet onderwijs


Bunnik De Bilt Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Zeist P L A T F O R M L E E R P L I C H T U T R E C H T Z U I D O O S T Bunnik, De Bilt, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvvelrug, Zeist. Protocol

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof


1.1 Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden 5. Hoe dient u een aanvraag

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)


Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES


AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES VAN 10 SCHOOLDAGEN of MINDER (als bedoeld in de artikelen 11, 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969) Dit formulier is alleen bestemd voor aanvragen

Regionale. WUL Zuidhollandse Eilanden WUL. leer plicht. Informatie over verlof (vrijstelling van schoolbezoek)


w a t WUL n o u Regionale WUL Zuidhollandse Eilanden Verlof leer plicht Informatie over verlof (vrijstelling van schoolbezoek) leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet

VERLOFREGELING. (vrijstelling van schoolbezoek)


VERLOFREGELING (vrijstelling van schoolbezoek) Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert,

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee


Gemeente Texel.txl Informatie over aanvragen van verlof Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Najaar 2016 Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. oen. In

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol


Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari 2017 Verzuimprotocol 2 Verzuim protocol We willen dat alle kinderen op tijd op school zijn zodat de dag gezamenlijk gestart kan worden (zie schooltijden

Aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek Op grond van art. 11 van de leerplichtwet 1969 In te vullen door aanvrager


Aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek Op grond van art. 11 van de leerplichtwet 1969 In te vullen door aanvrager Inleveren: Ingevulde formulieren dient u in te leveren bij de directeur van de school

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM


Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen


Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen Hieronder vindt u een adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen (verder genoemd als scholen ). Deze adviestekst kunnen scholen

Leerplicht en verlof buiten de schoolvakantie geen vakantie


Leerplicht en verlof buiten de schoolvakantie geen vakantie De hoofdregel is: Geen vakantie onder schooltijd Leerplichtwet De Nederlandse overheid vindt onderwijs van groot belang voor de toekomst van

Leerplicht in het basis- en voorgezet onderwijs: Wat moet u als ouder/verzorger weten?


Leerplicht in het basis- en voorgezet onderwijs: Wat moet u als ouder/verzorger weten? Ieder kind naar school Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. Dit schrijft de leerplichtwet voor. Veel

Verzuimregeling studenten


Verzuimregeling studenten Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 3. Wetgeving 5 3.1 Leerplichtwet 1969 5 3.2 RMC-wet 5 4. Verzuimsoorten en de bijbehorende acties 6 4.1 Absoluut verzuim 6 4.2 Relatief verzuim

Beoordeling aanvragen voor extra vrije dagen


Beoordeling aanvragen voor extra vrije dagen Ingrid Sloot Leerplichtambtenaar 0317-681 734 Ingrid.sloot@rhenen.nl 1 Beoordeling aanvragen voor extra vrije dagen. Een verzoek om extra vrij is onder te verdelen

voorletter(s) en achternaam adres postcode en woonplaats E-mailadres telefoon (privé of werk) Mobiel


KBS de Loofhut Aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek Artikel 11 onder f, van de Leerplichtwet 1969 (vakantieverlof) Artikel 11 onder g, van de Leerplichtwet 1969 (andere gewichtige omstandigheden)

Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:…1. Verlofregeling voor kinderen (Leerplichtwet)…2. 1. Vrij van school…2. 2. Vakantie onder schooltijd…


Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:…1 Verlofregeling voor kinderen (Leerplichtwet)…2 1. Vrij van school…2 2. Vakantie onder schooltijd…2 3. Ziekte…2 4. Vijf jarigen…2 5. Vrij voor een religieuze

Aanvraagformulier verlof buiten schoolvakanties (1-10 dagen)


Aanvraagformulier verlof buiten schoolvakanties (1-10 dagen) Wanneer u verlof wilt aanvragen kan dit uitsluitend met dit formulier. Het formulier moet ruim op tijd (bij voorkeur een maand voor het verlof)

Extra verlof. Informatie over toestemming voor verzuim van school


Extra verlof Informatie over toestemming voor verzuim van school Leeswijzer Inleiding 1 Extra Verlof 1.1 Vakantieverlof 1.2 Religieuze verplichtingen 1.3 Gewichtige omstandigheden 2 Procedure 2.1 Algemeen

Protocol Verlof. Protocol t.a.v. het beleid rondom het aanvragen van verlof op het Over Betuwe College, locatie Bemmel


2019 Protocol Verlof Protocol t.a.v. het beleid rondom het aanvragen van verlof op het Over Betuwe College, locatie Bemmel Inhoud Inleiding… 2 1 Verlof aanvragen… 3 1.1. Verzuim door medische reden(en)…

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1


Leerplicht en verlof Kinderen moeten elke schooldag naar school. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school weg blijven. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit noemen

Formulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek


Mondomijn Abendonk 17 5706 WB HELMOND Formulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek Artikel 11 onder f of artikel 11 onder g, van de leerplichtwet 1969 Dit formulier dient door de aanvrager

Leerplicht en verlofregeling


Verzuimprotocol KBS Geert Groteschool Leerplicht en verlofregeling 1. Inleiding Alle leerlingen in Nederland moeten naar school. Dat geldt natuurlijk ook voor uw kind. Dat staat in de Leerplichtwet 1969

Informatie voor ouders over leerplicht en verlof


Colofon Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Dit is een uitgave van gemeente Maasdriel, Team Publieke Dienstverlening December 2015 Informatie voor ouders over leerplicht

Protocol religie en Geloofsovertuigingen Geactualiseerde versie (maar 2018), nog niet vastgesteld in de GMR


Stichting StisamO Hoendrik 9, Elst Vastgesteld GMR: Versie sept 2016 Protocol religie en Geloofsovertuigingen Geactualiseerde versie (maar 2018), nog niet vastgesteld in de GMR Protocol religie en geloofsovertuiging

Verlof (vrijstelling van schoolbezoek)


Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) Inhoud: 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval van andere gewichtige

Inleiding. 01. Extra verlof


Inleiding Onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Scholing geeft een kind kansen op een goede toekomst. Afspraken over het volgen van onderwijs staan in de Leerplichtwet. Ouders moeten

Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kind. geregeld naar school gaat. Leerlingen mogen. nooit zonder reden van school wegblijven.


Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kind geregeld naar school gaat. Leerlingen mogen nooit zonder reden van school wegblijven. In situaties met een goede reden kan een leerling vrij krijgen. Dat heet extra

Verlofregeling 2012 vrijstelling van schoolbezoek


Verlofregeling 2012 vrijstelling van schoolbezoek Verlofregeling vrijstelling van schoolbezoek Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk,

Protocol Verlof en verzuim


Protocol Verlof en verzuim Basisschool Tarcisius Heerlen Aarweg 26 6417 XH Heerlen 045 5714263 e-mail : info@bs-tarcisius.nl http://www.bs-tarcisius.nl Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten

Bekijk hier meer informatie over dit onderwerp: https://dtcbuiding.com/voorbeeldbrief-vrij-vragen-84eeafgr

Je bekijkt berichtonderwerp: [Top] 94 Leidraad voor het aanvragen en toekennen van verlof. De meest complete informatie die door https://dtcbuiding.com voor jou is samengesteld.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *