Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 163 Plesk Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Plesk Thành Thạo, Chi Tiết Từ A – Z

[Top] 163 Plesk Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Plesk Thành Thạo, Chi Tiết Từ A – Z

U bekijkt het onderwerpartikel [Top] 163 Plesk Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Plesk Thành Thạo, Chi Tiết Từ A – Z dat door ons is samengesteld uit vele bronnen op internet.

Plesk lأ gأ¬?

Plesk lأ nhأ cung cل؛¥p dل»‹ch vل»¥ cأ³ nhiل»پu hل»‡ thل»‘ng phل؛§n mل»پm hل»¯u أch, ؤ‘أ،ng tin cل؛y vأ cأ³ tأnh ل»•n ؤ‘ل»‹nh cao. Chأ؛ng lأ phل؛§n mل»پm quل؛£n lأ½ hosting duy nhل؛¥t ؤ‘ئ°ل»£c tأch hل»£p thأھm tأnh nؤƒng thiل؛؟t kل؛؟ website vأ giao diل»‡n storefront SaaS cأ¹ng phأ¢n hل»‡ Billing. Nhل» thل؛؟, Plesk giأ؛p tل»‘i ؤ‘a lل»£i nhuل؛n cho nhأ cung cل؛¥p dل»‹ch vل»¥ hosting giأ، rل؛». Do ؤ‘أ³, Plesk ؤ‘أ£ trل»ں thأ nh lل»±a chل»چn hأ ng ؤ‘ل؛§u cل»§a nhأ cung cل؛¥p dل»‹ch vل»¥ hosting, cأ´ng ty thiل؛؟t kل؛؟ website, kل»¹ sئ° tin hل»چc vأ cأ،c ؤ‘ل»‘i tأ،c kinh doanh.

Ngoأ i ra, hiل»‡n nay, rل؛¥t nhiل»پu cأ´ng ty lل»›n vل»پ dل»‹ch vل»¥ hosting trأھn thل؛؟ giل»›i cأ²n dأ¹ng Plesk nhئ° mل»™t hأ¬nh mل؛«u vل»پ quل؛£n trل»‹ hosting trأھn Windows hay Linux.آ

Plesk cung cل؛¥p mل»™t hل»‡ thل»‘ng Web lئ°u trل»¯ gل»“m thanh toأ،n tل»± ؤ‘ل»™ng vأ dل»± phأ²ng, mل»™t Web builder ؤ‘ئ°ل»£c tأch hل»£p vأ cأ³ thل»ƒ truy cل؛p ؤ‘ل؛؟n hأ ng trؤƒm ل»©ng dل»¥ng trأھn Web. ؤگiل»پu nأ y cho phأ©p bل؛،n dل»… dأ ng tل؛،o ra cأ،c kل؛؟ hoل؛،ch dل»‹ch vل»¥ ؤ‘ل»™c ؤ‘أ،o, nhل؛±m ؤ‘أ،p ل»©ng tل»‘i ؤ‘a nhu cل؛§u cل»§a khأ،ch hأ ng. Bأھn cل؛،nh ؤ‘أ³, bل؛،n cإ©ng cأ³ thل»ƒ cung cل؛¥p ؤ‘ل؛؟n khأ،ch hأ ng nhل»¯ng cأ´ng cل»¥ xأ¢y dل»±ng website, cأ¹ng mل»™t loل؛،t ل»©ng dل»¥ng, phiأھn bل؛£n web trأھn di ؤ‘ل»™ng, tأھn miل»پn, giل؛¥y chل»©ng nhل؛n SSL vأ lأ m tؤƒng ARPU.

Plesk ؤ‘ئ°ل»£c thiل؛؟t kل؛؟ khأ، thأ¢n thiل»‡n vل»›i cأ،c tأnh nؤƒng quل؛£n lأ½ vأ xل» lأ½ sل»± cل»‘ cل»±c kل»³ ؤ‘ئ،n giل؛£n, kل؛؟t hل»£p cأ¹ng dل»‹ch vل»¥ khأ،ch hأ ng giأ؛p giل؛£m gأ،nh nل؛·ng quل؛£n trل»‹ cho ngئ°ل»i dأ¹ng. Nhل»¯ng ؤ‘ل؛·c tأnh nأ y chأnh lأ thل؛؟ mل؛،nh cل»§a Plesk mأ khأ³ cأ³ ؤ‘ل»‘i thل»§ nأ o cأ³ thل»ƒ vئ°ل»£t qua.

ئ¯u ؤ‘iل»ƒm cل»§a Plesk lأ gأ¬?

– Dل»… dأ ng sل» dل»¥ng trأھn cل؛£ 2 hل»‡ ؤ‘iل»پu hأ nh Window & Linux:آ

Nhل» sل»± linh ؤ‘ل»™ng kل؛؟t hل»£p cأ¹ng ؤ‘a dل؛،ng hأ³a trong cئ، cل؛¥u hoل؛،t ؤ‘ل»™ng, Plesk hoل؛،t ؤ‘ل»™ng ؤ‘ئ°ل»£c trأھn 2 hل»‡ ؤ‘iل»پu hأ nh thأ´ng dل»¥ng lأ Windows & Linux. Vأ¬ thل؛؟, Plesk ؤ‘ئ°ل»£c nhiل»پu doanh nghiل»‡p lل»±a chل»چn nhئ° mل»™t giل؛£i phأ،p tل»‘i ئ°u ؤ‘ل»ƒ quل؛£n lأ½ mأ،y chل»§.

– Cأ³ nhiل»پu phل؛§n mل»پm hل»¯u أch, ل»•n ؤ‘ل»‹nh vأ tin cل؛y.

– Tأch hل»£p ؤ‘ل؛§y ؤ‘ل»§ cأ،c tأnh nؤƒng quل؛£n lأ½ tأ،c vل»¥ ؤ‘ل»ƒ vل؛n hأ nh website.

– Giao diل»‡n thأ¢n thiل»‡n, dل»… sل» dل»¥ng.

– Mang ؤ‘ل؛؟n sل»± tiل»‡n dل»¥ng vأ hiل»‡u quل؛£ cho ngئ°ل»i dأ¹ng vأ¬ Plesk lأ phل؛§n mل»پm quل؛£n lأ½ hosting duy nhل؛¥t ؤ‘ئ°ل»£c tأch hل»£p tأnh nؤƒng thiل؛؟t kل؛؟ website, giao diل»‡n storefront SaaS, phأ¢n hل»‡ Billing.

– Dل»… dأ ng thiل؛؟t lل؛p nhiل»پu host vل»›i cل؛¥u hأ¬nh ؤ‘أ£ ؤ‘ئ°ل»£c ؤ‘ل»‹nh sل؛µn.

– Cأ³ thل»ƒ tل؛،o nhiل»پu tأ i khoل؛£n FTP vأ kل؛؟t hل»£p vل»›i cل؛¥u trأ؛c web linh hoل؛،t

Lل»£i أch cل»§a Plesk lأ gأ¬?

– Cho phأ©p phأ¢n cل؛¥p ngئ°ل»i sل» dل»¥ng

Plesk cho phأ©p ngئ°ل»i dأ¹ng phأ¢n thأ nh 3 cل؛¥p ؤ‘ل»™ quل؛£n lأ½: Administrator, Reseller, End User. Tل»« ؤ‘أ³, giأ؛p viل»‡c quل؛£n lأ½ hiل»‡u quل؛£ hئ،n. Bأھn cل؛،nh ؤ‘أ³, Plesk cأ²n cأ³ khل؛£ nؤƒng bل؛£o mل؛t cao.

– Hل»— trل»£ cأ´ng tأ،c chؤƒm sأ³c khأ،ch hأ ng

Plesk cأ³ tأnh nؤƒng giأ؛p ؤ‘ئ،n giل؛£n hأ³a viل»‡c quل؛£n lأ½ vأ xل» lأ½ sل»± cل»‘ khأ،ch hأ ng. Ngoأ i ra, Plesk cأ²n cأ³ tأnh nؤƒng tل»± quل؛£n trل»‹ dل»‹ch vل»¥ khأ،ch hأ ng. ؤگل؛·c tأnh nأ y chأnh lأ thل؛؟ mل؛،nh cل»§a Plesk, giأ؛p phل؛§n mل»پm “chinh phل»¥c†ؤ‘ئ°ل»£c cل؛£ nhل»¯ng ngئ°ل»i dأ¹ng khأ³ tأnh nhل؛¥t.

– Tل»± ؤ‘ل»™ng hأ³a cao

Plesk cأ³ nhiل»پu tأnh nؤƒng tل»± ؤ‘ل»™ng hأ³a giأ؛p doanh nghiل»‡p giل؛£m chi phأ ؤ‘ل؛§u tئ° cأ،c thiل؛؟t bل»‹, thل»i gian trong viل»‡c quل؛£n lأ½ vأ nhأ¢n lل»±c.

– Tؤƒng doanh thu

Thأ´ng qua Parallels Storefront, cأ،c ؤ‘ل»‘i tأ،c dل»… dأ ng mل»ں rل»™ng dل»‹ch vل»¥ kinh doanh. Tل»« ؤ‘أ³, thأ؛c ؤ‘ل؛©y tؤƒng doanh thu.

– Cل؛£i tiل؛؟n liأھn tل»¥cآ

Plesk khأ´ng ngل»«ng cل؛£i tiل؛؟n ؤ‘ل»ƒ tل»‘i ئ°u chل؛¥t lئ°ل»£ng sل؛£n phل؛©m. ؤگiل»ƒn hأ¬nh lأ phiأھn bل؛£n mل»›i nhل؛¥t cأ³ thأھm tأnh nؤƒng nل»•i bل؛t nhئ° hل»— trل»£ User,آ Hosters / providers vأ Developers. ؤگل»“ng thل»i, cل؛£i tiل؛؟n Plesk Updates Manager, improved SSL management, new PHP-reated functionality,…

Hئ°ل»›ng dل؛«n sل» dل»¥ng Plesk

– ؤگؤƒng nhل؛p vأ o control panel cل»§a Plesk

ؤگل»ƒ ؤ‘ؤƒng nhل؛p vأ o Plesk, bل؛،n ؤ‘ؤƒng nhل؛p qua http://id.yoursite.com hoل؛·c “ؤگل»•i mل؛t khل؛©uâ€. Lأ؛c nأ y, hل»‡ thل»‘ng sل؛½ trل؛£ vل»پآ https://s2dxxx.cloudnetwork.vn:8443/, trong ؤ‘أ³, xxx lأ tham sل»‘ vأ ؤ‘ئ°ل»£c gل»i qua mail cل»§a bل؛،n.

Khi ؤ‘ؤƒng nhل؛p vأ o Plesk, sل؛½ thل؛¥y giao diل»‡n gل»“m cأ،c thأ´ng tin sau:

 • Frame bأھn trأ،i: chل»©a nhل»¯ng menu thئ°ل»ng dأ¹ng nhل؛¥t. Trong ؤ‘أ³:
 • Home: ؤ‘ئ°a bل؛،n trل»ں vل»پ trang Home
 • Resellers: quل؛£n lأ½ tأ i khoل؛£n resellers
 • Clients: quل؛£n lأ½ cأ،c user account
 • Domains: quل؛£n lأ½ tل؛¥t cل؛£ cأ،c domain trأھn server
 • Settings: quل؛£n lأ½ cأ،c setting config cأ³ trأھn Plesk cأ¹ng cأ،c settings khأ،c thuل»™c ل»©ng dل»¥ng cل»§a serverآ (IIS, IP, Bandwidth, log action cل»§a plesk, …).
 • Frame bأھn phل؛£i: chل»©a cأ،c chل»©c nؤƒng cل»§a menu bأھn trأ،i nhئ° Home, Resellers, Clients, Domain….

– Thay ؤ‘ل»•i thأ´ng tin ؤ‘ؤƒng nhل؛p trأھn Plesk

Bل؛،n chل»چn mل»¥c Account / My Profile ؤ‘ل»ƒ thay password ؤ‘ؤƒng nhل؛p mل»›i vأ o Plesk.

– Quل؛£n lأ½ tل؛p tin hay thئ° mل»¥c trأھn hosting Plesk

 • Upload dل»¯ liل»‡u

ؤگل»ƒ upload file, trأھn thanh menu, bل؛،n chل»چn thئ° mل»¥c gل»‘c (httpdocs) vأ nhل؛¥n nأ؛t Upload.

Sau ؤ‘أ³, giao diل»‡n upload mل»ں ra, bل؛،n chل»چn file ؤ‘ل»ƒ upload lأھn hosting.

Thأھm, xأ³a, sل»a vأ di chuyل»ƒn tل؛p tin hay thئ° mل»¥c.

 • ؤگل»ƒ thأھm thئ° mل»¥c hoل؛·c tل؛p tin: nhل؛¥n nأ؛t Create Directory hoل؛·c Create File trأھn thanh cأ´ng cل»¥.
 • Xأ³a thئ° mل»¥c hoل؛·c tل؛p tin: tأch chل»چn thئ° mل»¥c hoل؛·c file muل»‘n xأ³a, sau ؤ‘أ³, chل»چn remove.
 • Di chuyل»ƒn tل؛p tin vأ thئ° mل»¥c chل»چn: chل»چn thئ° mل»¥c hay tل؛p tin cل؛§n di chuyل»ƒn, sau ؤ‘أ³, chل»چn move. Tiل؛؟p theo, chل»چn tiل؛؟p thئ° mل»¥c cل؛§n chuyل»ƒn ؤ‘ل؛؟n.
 • Nأ©n vأ giل؛£i nأ©n file .zip: Plesk trأھn windows chل»‰ hل»— trل»£ nأ©n hoل؛·c giل؛£i nأ©n filw .zip.آ
 • Nأ©n file hoل؛·c thئ° mل»¥c: tأch chل»چn file vأ thئ° mل»¥c cل؛§n nأ©n. Nhل؛¥n Add to Archive, sau ؤ‘أ³ nhل؛p tأھn file nأ©n.
 • Giل؛£i nأ©n: chل»چn file cل؛§n giل؛£i nأ©n. Sau ؤ‘أ³, nhل؛¥n Extract file trأھn thanh cأ´ng cل»¥.
 • Phأ¢n Quyل»پn: vأ o File manager, chل»چn thئ° mل»¥c muل»‘n phأ¢n quyل»پn, sau ؤ‘أ³, chل»چn tiل؛؟p Change Permisstions.

Mل»™t bل؛£ng xuل؛¥t hiل»‡n, bل؛،n chل»چn Application pool group, sau ؤ‘أ³ tأch vأ o 2 أ´:

 • Allow inheritable permissions from the parent to propagate to this object and all child objects. Include these with the entries explicitly defined here.
 • Replace permission entries on all child objects with the entries displayed here.

Tiل؛؟p ؤ‘ل؛؟n, tأch chل»چn quyل»پn ل»ں mل»¥c Allow, rل»“i nhل؛¥n Apply.

– Quل؛£n lأ½ database vأ user databaseآ

 • Tل؛،o database SQL server vأ user database

ؤگل»ƒ tل؛،o database, bل؛،n truy cل؛p vأ o mل»¥c Databases trأھn Plesk. Chل»چn tiل؛؟p Add Database. Tiل؛؟p ؤ‘ل؛؟n, ؤ‘iل»پn cأ،c thأ´ng sل»‘ trong bل؛£ng hiل»‡n ra. Sau ؤ‘أ³, nhل؛¥n OK.

Chل»چn Import Dump ؤ‘ل»ƒ khأ´i phل»¥c cئ، sل»ں dل»¯ liل»‡u vل»›i file backup SQL server (.bak), cأ²n Export Dump lأ backup cئ، sل»ں dل»¯ liل»‡u.

 • Tل؛،o database MySQL

Bل؛،n vأ o Databases, chل»چn Add databases vأ ؤ‘iل»پn cأ،c thأ´ng sل»‘ tئ°ئ،ng tل»± nhئ° bئ°ل»›c tل؛،o database.

Sau khi tل؛،o xong MySQL, bل؛،n cأ³ thل»ƒ Import Dump ؤ‘ل»ƒ khأ´i phل»¥c cئ، sل»ں dل»¯ liل»‡u cل»§a MySQL nhئ° thأ´ng thئ°ل»ng hoل؛·c sل» dل»¥ng phpMyAdmin.

– Thأھm Domain Alias, Sudomain, Addon domain

 • Thأھm Sudomain

Bل؛،n chل»چn mل»¥c Websites & Domains / Add a Subdomain vأ ؤ‘iل»پn tأھn sudomain cأ¹ng ؤ‘ئ°ل»ng dل؛«n ؤ‘ل»ƒ upload dل»¯ liل»‡u.

 • Thأھm Domain Alias

Chل»چn mل»¥c Websites & Domains / Add a Domain Alias. Sau ؤ‘أ³, ؤ‘iل»پn tأھn miل»پn vأ hoل؛،t ؤ‘ل»™ng trأھn host, rل»“i nhل؛¥n OK.

– Hئ°ل»›ng dل؛«n Backup Websiteآ

Chل»چn Websites & Domains / Backup Manager / Backup

Lأ؛c nأ y mل»™t bل؛£ng hiل»‡n ra, bل؛،n bل»ڈ chل»چn “Mail configuration and contentâ€. Cأ²n mل»¥c Type, bل؛،n tأch chل»چn Full ؤ‘ل»ƒ back up. Sau ؤ‘أ³ download vأ xأ³a dل»¯ liل»‡u trأھn server ؤ‘ل»ƒ trأ،nh bل»‹ ؤ‘ل؛§y.

>>>> Alias lأ gأ¬

Bل؛£n quyل»پn Plesk

Hiل»‡n nay cأ³ 4 loل؛،iآ bل؛£n quyل»پn Pleskآ lأ Web Admin Edition, Web Pro Edition, Web Host Edition, Power Pack. Tأ¹y vأ o nhu cل؛§u sل» dل»¥ng mأ bل؛،n chل»چn loل؛،i phأ¹ hل»£p nhل؛¥t cho mأ¬nh. Mل»—i loل؛،i sل؛½ khأ،c nhau vل»پ sل»‘ lئ°ل»£ng domain cأ¹ng cأ،c tأnh nؤƒng.

– Web Admin Edition: phأ¹ hل»£p dأ¹ng ؤ‘ل»ƒ quل؛£n trل»‹ hل»‡ thل»‘ng, giل»›i hل؛،n 10 domain. Cأ،c tأnh nؤƒng nل»•i bل؛t gل»“m:

 • Giأ؛p quل؛£n lأ½ mأ،y chل»§, website, tأھn miل»پn, email, … mل»™t cأ،ch dل»… dأ ng
 • Quل؛£n trل»‹ ؤ‘ئ°ل»£c mأ،y chل»§, website tل»« tل؛¥t cل؛£ cأ،c thiل؛؟t bل»‹ di ؤ‘ل»™ng.
 • Tؤƒng cئ°ل»ng sل»± bل؛£o mل؛t, tل»« ؤ‘أ³ giأ؛p ngؤƒn chل؛·n nhل»¯ng cuل»™c tل؛¥n cأ´ng malware.

– Web Pro Edition: phأ¹ hل»£p cho cأ´ng ty phأ،t triل»ƒn ل»©ng dل»¥ng Web hoل؛·c cung cل؛¥p dل»‹ch vل»¥ quل؛£n lأ½ site cho khأ،ch hأ ng. Loل؛،i bل؛£n quyل»پn nأ y giل»›i hل؛،n trong 30 domain.

 • Cأ³ tأnh nؤƒng quل؛£n lأ½ mل؛،nh mل؛½ cho ngئ°ل»i dأ¹ng WordPress
 • Dل»… dأ ng quل؛£n lأ½ mأ،y chل»§, website WordPress vأ tأ i khoل؛£n tل»« tل؛¥t cل؛£ cأ،c thiل؛؟t bل»‹ di ؤ‘ل»™ng.
 • Bل؛£o mل؛t cل»±c cao giأ؛p ؤ‘ل؛£m bل؛£o an toأ n cho hل»‡ thل»‘ng trئ°ل»›c nhل»¯ng cuل»™c tل؛¥n cأ´ng tل»± ؤ‘ل»™ng vأ o mأ£ nguل»“n WordPress.

– Web Host Edition: phأ¹ hل»£p vل»›i cأ،c cأ´ng ty cung cل؛¥p dل»‹ch vل»¥ hosting bأ،n lل؛،i cho Reseller vأ Khأ،ch lل؛». Gأ³i nأ y khأ´ng giل»›i hل؛،n sل»‘ lئ°ل»£ng domain.

 • Thأھm tأnh nؤƒng quل؛£n lأ½ cho Reseller cأ¹ng ngئ°ل»i dأ¹ng cuل»‘i.
 • Tأch hل»£p cأ،c cأ´ng cل»¥ hل»— trل»£ vأ bل؛£o mل؛t cho mأ£ nguل»“n mل»ں WordPress.
 • Khل؛£ nؤƒng bل؛£o mل؛t ؤ‘ئ°ل»£c nأ¢ng cao giل»¯a cأ،c tأ i khoل؛£n nhل؛±m trأ،nh bل»‹ tل؛¥n cأ´ng.

– Gأ³i Power Pack: khi tأ¬m hiل»ƒu vأ xem xأ©t viل»‡c dأ¹ng bل؛£n quyل»پnآ Plesk lأ gأ¬, chل؛¯c chل؛¯n bل؛،n khأ´ng thل»ƒ bل»ڈ qua gأ³i Power Pack rل»“i. Loل؛،i bل؛£n quyل»پn nأ y ؤ‘ئ°ل»£c mل»ں khأ³a cأ،c tأnh nؤƒng sau

 • Web Presence Builder 10 sites
 • آ Kaspersky Anti-Virus (5 Mailboxes)
 • آ Tomcat (khأ´ng hل»— trل»£ kل»ƒ tل»« phiأھn bل؛£n Plesk 17.8)آ
 • آ PostgreSQL (dأ¹ng cho hل»‡ ؤ‘iل»پu hأ nh Unix/Linux)
 • آ MSSQL (dأ¹ng cho hل»‡ ؤ‘iل»پu hأ nh Windows)
 • آ Docker Remote Node Management
 • آ DNSSEC
 • آ WordPress Toolkit
 • آ SmarterMail Remote Control (chل»‰ أ،p dل»¥ng cho hل»‡ ؤ‘iل»پu hأ nh Windows)

Bekijk hier meer informatie over dit onderwerp: https://dtcbuiding.com/plesk-web-pro-vmwb0ceh

Je bekijkt berichtonderwerp: [Top] 163 Plesk Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Plesk Thành Thạo, Chi Tiết Từ A – Z. De meest complete informatie die door Dtcbuiding voor jou is samengesteld.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *