Chuyển tới nội dung
Trang chủ » [Top] 124 Algemene Voorwaarden VIRGOLEADS.COM

[Top] 124 Algemene Voorwaarden VIRGOLEADS.COM

U bekijkt het onderwerpartikel [Top] 124 Algemene Voorwaarden VIRGOLEADS.COM dat door ons is samengesteld uit vele bronnen op internet.

Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden VIRGOLEADS.COM

  • Bert Geerts
  • 6 jaren geleden
  • Aantal bezoeken:

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden VIRGOLEADS.COM Algemene Voorwaarden VIRGOLEADS.COM November 2011 pagina 1

2 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: VIRGOLEADS.COM (VIRGO): waaronder in ieder geval begrepen: Virgo.nu, Virgoleads.com en Virgosuppliers.com gevestigd en kantoorhoudende te Turnhout (BE). LEVERANCIER: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep (geen consument). Dienstverlening: Het leveren van informatie en gegevens van potentiele klanten (leads). 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en iedere overeenkomst tot Dienstverlenging tussen VIRGO en een LEVERANCIER, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk, schriftelijk is afgeweken. 2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met VIRGO, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 2.3 De algemene voorwaarden van LEVERANCIER worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 3 Offertes 3.1 Al onze offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van leverbaarheid, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd. 3.2 De LEVERANCIER staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan VIRGO verstrekte gegevens waarop onze offerte is gebaseerd. Indien de verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn is VIRGO gerechtigd de offerte in te trekken of te wijzigen. 4 Levering 4.1 LEVERANCIER is verplicht de gekochte Dienstverlening af te nemen op het moment waarop deze bij hem wordt afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking wordt gesteld. 4.2 Indien LEVERANCIER de afname van de Dienstverlening weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zal de Dienstverlening worden opgeschort voor risico van LEVERANCIER. LEVERANCIER zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. 5 Levertijd 5.1 De door VIRGO opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn. 5.2 Bij niet tijdige levering dient de LEVERANCIER, VIRGO derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en VIRGO een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen. 6 Voorbeelden 6.1 Indien door VIRGO een voorbeeld is getoond of verstrekt wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren Dienstverlening kunnen van het voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte voorbeeld. Algemene Voorwaarden VIRGOLEADS.COM November 2011 pagina 2

3 7 Garantie 7.1 LEVERANCIER moet binnen 8 werkuren, na overdracht van de lead door VIRGO aan LEVERANCIER, contact opnemen met de Klant (Lead). Een VIRGO medewerker belt 24 werkuren nadat de Lead bij de LEVERANCIER is aangemeld om te horen of er een afspraak/offerte is gemaakt. 7.2 Indien blijkt dat de Lead niet is opgevolgd, is de Lead niet meer exclusief voor de LEVERANCIER. Er is een behoefte en deze dient serieus te worden behandeld. VIRGO communiceert dit ook naar de Klant, zodat men weet dat VIRGO bezig is om een andere LEVERANCIER te zoeken voor de Klant. 7.3 Indien het niet opvolgen drie keer is voorgekomen binnen één abonnementsjaar, dan kan de directie van VIRGO besluiten om de samenwerking met de LEVERANCIER te beëindigen. In deze uitzonderlijke situatie, zorgt VIRGO voor een alternatieve leadprovider als nazorg naar de LEVERANCIER toe. 8 Eigendomsvoorbehoud 8.1 Alle door VIRGO geleverde Dienstverlening blijft het eigendom van VIRGO totdat de LEVERANCIER alle navolgende verplichtingen uit de betreffende met VIRGO gesloten overeenkomsten is nagekomen. 8.2 Door VIRGO geleverde Dienstverlening, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, is alleen bestemd voor gebruik voor eigen bedrijfsvoering. Het mag niet aan derden worden doorverkocht. De LEVERANCIER mag op geen andere manier gebruik maken van door VIRGO geleverde Dienstverlening, dan door LEVERANCIER aan VIRGO uitdrukkelijk is meegedeeld of welk gebruik door VIRGO redelijkerwijze mag worden verwacht. Dit mede op grond van door LEVERANCIER aan VIRGO verstrekte informatie. 8.3 De LEVERANCIER geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan VIRGO danwel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin VIRGO haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van VIRGO zich dan zullen bevinden en de Dienstverlening aldaar mee te nemen. 8.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Dienstverlening danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is LEVERANCIER verplicht VIRGO zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 8.5 De LEVERANCIER vrijwaart VIRGO, haar licentiegevers en haar toeleveranciers daarbij inbegrepen, tegen elke rechtsvordering van een derde uit hoofde van de overeenkomst en/of vorderingen vanwege inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke rechten, van welke aard dan ook, voor zover een dergelijke rechtsvordering betrekking heeft op of verband houdt met door de LEVERANCIER aan VIRGO,ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, geleverde zaken, informatie/gegevens en diensten. 8.6 VIRGO zal kennis en technieken en de ideeën ontwikkeld, respectievelijk toegepast voor uitgevoerde opdrachten, mogen gebruiken en daarover vrijelijk beschikken. 8.7 Het is de LEVERANCIER niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, uit alle door VIRGO geleverde Dienstverlening, te verwijderen of te wijzigen. Algemene Voorwaarden VIRGOLEADS.COM November 2011 pagina 3

4 9 Prijs, prijsverhoging 9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen: a. in Euro s. b. exclusief BTW. c. op basis van door VIRGO gehanteerde minimum hoeveelheden. 9.2 Indien VIRGO met LEVERANCIER een bepaalde prijs overeenkomt, is VIRGO niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de prijs indien VIRGO kan aantonen dat zich tussen het moment van offerte en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden. 9.3 Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de LEVERANCIER het recht de overeenkomst te ontbinden. 9.4 Indien de kredietwaardigheid van LEVERANCIER daartoe aanleiding geeft kan VIRGO nadere zekerheid verlangen, onder andere in de vorm van een bankgarantie vooraf. 9.5 Automatische incasso is bij de aanbieding van Dienstverlening door VIRGO als voorwaarde gesteld. 10 Betaling 10.1 Betaling vindt plaats zonder korting of verrekening Bezwaren tegen facturen worden slechts in behandeling genomen, indien deze binnen veertien dagen na factuurdatum met schriftelijke motivering door de LEVERANCIER bij VIRGO worden ingediend Indien de LEVERANCIER niet voldoet aan de betalingsverplichting, heeft VIRGO het recht de dienstverlening stop te zetten en exclusiviteit op te heffen. 11 Beëindigen Indien een van de partijen de samenwerking wenst te beëindigen, dient deze een aangetekend schrijven te sturen ten laatste drie maanden voor beëindiging van de samenwerking. 12 Incassokosten 12.1 Is LEVERANCIER in gebreke (stornering) of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van LEVERANCIER. In dat geval is de LEVERANCIER in ieder geval minimaal 10% van de openstaande vordering verschuldigd Indien VIRGO aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 13 Publicatie 13.1 De door VIRGO geleverde Dienstverlening aan LEVERANCIER zijn alleen bestemd voor intern gebruik bij LEVERANCIER. Publicatie is in principe verboden. Indien publicatie van door VIRGO geleverde Dienstverlening gewenst is, dient vooraf met VIRGO overeenstemming te worden bereikt over o.m. de financiële vergoeding voor VIRGO. Bij gebruik van gegevens die door VIRGO zijn verstrekt vrijwaart de LEVERANCIER VIRGO voor onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens LEVERANCIER verstrekte informatie. Algemene Voorwaarden VIRGOLEADS.COM November 2011 pagina 4

5 14 Opschorting en ontbinding 14.1 Indien LEVERANCIER niet aan zijn verplichtingen onder de overeenkomst voldoet, is VIRGO gerechtigd om, zonder nadere ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang, bij schriftelijke kennisgeving, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd VIRGO s overige rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat LEVERANCIER heeft voldaan aan zijn verplichtingen onder de overeenkomst. Daarnaast is VIRGO in geval hij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat LEVERANCIER vermoedelijk tekort zal komen in de nakoming van zijn verplichtingen, te allen tijde gerechtigd de overeenkomst op te schorten VIRGO is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, in geval van tekortkoming door LEVERANCIER in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of andere overeenkomsten die daar uit voortvloeien en nadat de schriftelijke termijn voor herstel is verstrekken, alsmede indien faillissement of surseance van betaling wordt uitgesproken of door LEVERANCIER wordt aangevraagd en in geval van stillegging, intrekking van eventuele vergunningen, beslag op (een deel van) bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst, liquidatie of overname of enig daarmee vergelijkbare toestand van het bedrijf van LEVERANCIER of in geval VIRGO LEVERANCIER bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen en deze zekerheid uitblijft Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan VIRGO zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is VIRGO bevoegd de overeenkomst te ontbinden In geval van ontbinding zijn alle schuldvorderingen die VIRGO jegens LEVERANCIER heeft of verkrijgt onmiddellijk en volledig opeisbaar. 15 Aansprakelijkheid VIRGO is jegens de LEVERANCIER uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk: 15.1 Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde Dienstverlening geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 7 (Garantie) van deze voorwaarden VIRGO is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van VIRGO of haar ondergeschikten De totale aansprakelijkheid van VIRGO wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot de factuurwaarde van de transactie, welke in rekening is gebracht, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft Uitgesloten is aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie. 16 Overmacht 16.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop VIRGO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VIRGO niet in staat is haar verplichtingen na te komen, Algemene Voorwaarden VIRGOLEADS.COM November 2011 pagina 5

6 werkstakingen in het bedrijf van VIRGO en overmacht van toeleveranciers daaronder begrepen Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van VIRGO opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door VIRGO niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat Indien VIRGO bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is LEVERANCIER gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 17 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding 17.1 Elk der partijen staat er voor in dat alle, voor en na het aangaan van de overeenkomst, van de andere partij ontvangen informatie, alsmede de gegevens welke aan hen bekend wordt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien dit door een der partijen als zodanig is aangeduid Na sluiting van de overeenkomst zal VIRGO indien gebruik wordt gemaakt van toegangscodes deze verstrekken aan de LEVERANCIER. Alle informatie over toegangscodes heeft een strikt vertrouwelijk karakter Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan slechts nadat goed zakelijk overleg met de andere partij heeft plaatsgehad, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. 18 Geschillenbeslechting 18.1 De geschillen welke tussen VIRGO en LEVERANCIER mochten ontstaan naar aanleiding van een door VIRGO met LEVERANCIER gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen onmiddellijk na het ontstaan door werknemers en/of andere medewerkers van partijen ter kennis van hun management worden gebracht. Voordat een der partijen een geschil aan de rechtbank in Turnhout ter beoordeling voorlegt zullen partijen op managementniveau het gerezen geschil door middel van onderhandelen trachten te beslechten Partijen zullen een tussen hen gerezen geschil als vertrouwelijk beschouwen en hierover naar derden toe geen uitspraken doen, tenzij tussen partijen hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken. Wordt bewezen dat de partij, door wiens toedoen het geschil is ontstaan, de vertrouwelijkheid niet is nagekomen, verliest die partij al haar rechten en wordt schadeplichtig De rechter in de woonplaats van VIRGO is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft VIRGO het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. 19 Toepasselijk recht 19.1 Op elke overeenkomst tussen VIRGO en LEVERANCIER is Belgisch recht van toepassing. Algemene Voorwaarden VIRGOLEADS.COM November 2011 pagina 6

7 20 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op Van toepassing is steeds de laatst versie van de algemene voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de transactie tussen VIRGO en LEVERANCIER. November 2011 Algemene Voorwaarden VIRGOLEADS.COM November 2011 pagina 7

ALGEMENE VOORWAARDEN van Hotel Supply International B.V., K.v.K. Amsterdam


Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van Hotel Supply International B.V., K.v.K. Amsterdam 62734970. hierna te noemen: gebruiker Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

ALGEMENE VOORWAARDEN Leveringsvoorwaarden Kingdom Hotel Supplies


Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden; niet-consument: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een

‘bedrijf’: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;


HET LED HUIS Gevestigd en kantoorhoudend te: Kaalbertlanden 48 7542HT Enschede Hierna te noemen ‘gebruiker’. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ‘gebruiker’: de gebruiker

Algemene voorwaarden voor levering van: Vogelpoel Automatisering Vaartdijk 3F 1521HR te Wormerveer. Hierna te noemen gebruiker


Algemene voorwaarden voor levering van: Vogelpoel Automatisering Vaartdijk 3F 1521HR te Wormerveer Hierna te noemen gebruiker Wormerveer 1 november 2012 Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden MEIS & MAAS


Algemene Verkoopvoorwaarden MEIS & MAAS Artikel 1. Algemeen Leverancier: MEIS & MAAS BV, Meeuwenlaan 98-100, 1021 JL Amsterdam, Kamer van Koophandel nummer te Amsterdam: 32026373 Artikel 2. Toepasselijkheid

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN FUGO EQUIPMENT BV NIEUWE GOUWE O.Z. 13, 2801 SB GOUDA **********************


ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN FUGO EQUIPMENT BV NIEUWE GOUWE O.Z. 13, 2801 SB GOUDA ********************** 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: verkoper : Fugo

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET- CONSUMENTEN


ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET- CONSUMENTEN VAN: Embrace Design BV hierna te noemen: gebruiker Ar>kel 1. Defini>es 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: de gebruiker

koper: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;


ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Indoneth, gevestigd en kantoorhoudende te Vianen, 4132VB aan de Achterstraat 65. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: koper: een opdrachtgever

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.


Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Santai Shop. Santai Entertainment is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer


Voorwaarden Artikel 1. Algemeen Santai Shop is onderdeel van Santai Entertainment. Santai Entertainment is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24325643. Santai Shop is een webwinkel en

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN


ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Avas Systemen v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende te Harmelen, Dorpeldijk 4a hierna te noemen: AVAS Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN. DTEX Holding, Hoofdstraat-West 67, 8471 HS Wolvega KvK nr hierna te noemen: leverancier


ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN DTEX Holding, Hoofdstraat-West 67, 8471 HS Wolvega KvK nr. 01163675 0000 hierna te noemen: leverancier Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Algemene leverings – en betalingsvoorwaarden


Algemene leverings – en betalingsvoorwaarden Van: Shibo Europe BVBA Gevestigd en kantoorhoudende, Kievitstraat 17, 3930 Hamont-Achel, België Ingeschreven in het Belgisch handels register onder nummer:

1. Alle door GTeyes B.V. uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen.


Nummer 53446089 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN EN TUSSENHANDEL VAN: – GTeyes B.V., gevestigd Jericholaan 14B, 5625 TH te Eindhoven en kantoorhoudende te 5625 TH Eindhoven, Jericholaan

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.


Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN


LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: – «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven


Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Artikel 1. Algemeen Artikel 2. No cure no Pay


Artikel 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stichting Odin s Stars handelend onder de handelsnaam: bezwaarwaterschapbelasting (hierna te noemen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.


ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN – versie – 01 Oktober 2012 Artikel 1 – Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: – Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN


ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: – Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243


Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Algemene voorwaarden voor dienstverlening


Algemene voorwaarden voor dienstverlening 1 Algemene voorwaarden voor dienstverlening van: drs. Joke van der Kamp; tekstschrijver, redacteur Galileiplantsoen 52 Gevestigd en kantoorhoudende te 1098 NB

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.


Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BEN DE WILD PRODUCTIONS BV


Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Ben de Wild Productions BV: Ben de Wild Productions BV Koper: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.


ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Algemene voorwaarden


Artikel 1. Definities 1. In de deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarde; opdrachtgever: de wederpartij van de gebruiker. Artikel 2. Toepasselijkheid

Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden.


Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden. Van GW-BHV-INFO gevestigd en kantoorhoudend te Haaksbergen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08099949 Artikel 1: Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3. Offertes


Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: IkStaVoorVerzoening! ingeschreven bij de Kruispunt Bank Belgie onder nummer KBO nr.: 0634.750.182. Opdrachtgever:

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.


Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Reinsmabouw Reinsmabouw Lentegaarde 5 3436ZB Nieuwegein kvk: 58761330 opdrachtgever: de wederpartij van Reinsmabouw

Algemene Voorwaarden Websitescanner Willibrorduslaan 81 KvK: hierna te noemen: gebruiker


Algemene Voorwaarden Websitescanner Willibrorduslaan 81 KvK: 70476748 hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN DETAIL-/ TUSSENHANDEL. koper: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;


ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN DETAIL-/ TUSSENHANDEL VAN: Pike XL gevestigd en kantoorhoudende te Alkmaar hierna te noemen als: Pike XL Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden; opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.


ALGEMENE BINDENDE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: – Colltec Kunsstoftechniek – Van der Hoopstraat 5-9716 JK Groningen hierna te noemen: gebruiker (inschrijfnummer K.v.K. te Groningen 02050513) Artikel

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer


Algemene Leveringsvoorwaarden van: Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32168497. Artikel 1. Definities 1.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN


ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN VAN: DD PAINT ENTERPRICES BV. Waaronder o.a.: INFO FOOD STICKERS Postbus 2855 2601 CW KANTOORHOUDENDE TE DELFT INSCHRIJFNUMMER KvK: 09149456 HIERNA

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever: de wederpartij van V&V Visumdienst


ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: V&V Visumdienst Breda b.v. gevestigd en kantoorhoudende te 4851 BD Ulvenhout, Weversdries 5 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder Nº 020-57197

Algemene voorwaarden Klusservice Arents


Algemene voorwaarden Klusservice Arents Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusservice Mark Arents Klusservice Arents Heuvelstraat 12 9673 BC Winschoten KvK: 66466989

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar


Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders


Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies


Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Algemene voorwaarden Monteban ICT


Algemene voorwaarden Monteban ICT Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Monteban ICT, hierna te noemen gebruiker, en een wederpartij

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING


ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: FiTKOP LCVE gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam aan de Akkerdistel 23. hierna te noemen: FiTKOP Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer


Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer 243.84.285 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer : de gebruiker van de algemene

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen


Artikel 1 Definities 1. ForMaat: de gebruiker van de algemene voorwaarden; 2. ‘Consument’: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; Artikel

Algemene voorwaarden van Best-app


Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Algemene leveringsvoorwaarden Virtus Personele Dienstverlening


Algemene leveringsvoorwaarden Virtus Personele Dienstverlening Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Langerhans School of Diabetes. gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende te Tiel


ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Langerhans School of Diabetes gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende te Tiel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management


Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Administratiekantoor Bouw-Mouw


ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Camerabeveiliging Noord: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer


Algemene voorwaarden De volgende te noemen voorwaarden hebben betrekking op: Camerabeveiliging Noord gevestigd en kantoorhoudende te 9932 JZ Delfzijl aan de Erwtenkamp 9 hierna te noemen: Camerabeveiliging

koper: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;


ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN: – Ergoquip Nederland gevestigd en kantoorhoudende te 2723 RC Zoetermeer aan de Wattstraat 28 B hierna te noemen: Ergoquip Artikel 1. Definities 1. In deze

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.


Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

4. Contractsduur, uitvoering, uitvoeringstermijn en wijziging Overeenkomst


Algemene voorwaarden 1. Definities 1.1. Tenzij anders vermeld staat in deze algemene voorwaarden, gelden de volgende definities. 1.2. Opdrachtnemer : de organisatie maxcrone.org, gebruiker van deze algemene

Algemene voorwaarden Crito BV Balans- en adviesbureau


Overeenkomst Crito BV Algemene voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Crito BV voor levering diensten Crito BV Balans- en adviesbureau, gevestigd en kantoorhoudende te Uden, 5405 NH aan Neutronenlaan

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.


Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Algemene voorwaarden Kleine Klusjes


Algemene voorwaarden Kleine Klusjes Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Kleine Klusjes Kleine Klusjes De kubbing 3 9531 MB Borger KvK: 68403666 Opdrachtgever: de wederpartij

ALGEMENE VOORWAARDEN ROWEPO SERVICES


ALGEMENE VOORWAARDEN ROWEPO SERVICES Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt onder Rowepo verstaan: Rowepo Services Adenauerhof 26 4463 GR Goes KvK: 62833812 In deze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Dirks Schilder & Bouwbedrijf


Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Dirks Schilder & Bouwbedrijf Dirks Schilder & Bouwbedrijf Dovenetellaan 26 6841 EJ Arnhem Kvk nr: 65108726

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010


Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

– Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement


Algemene Voorwaarden Betterbasics VAN: – Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement – gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Bilderdijkstraat 34 – ingeschreven in het handelsregister

VAN: Fe Powertools BV gevestigd en kantoorhoudende te 2408 AN, Alphen aan den Rijn aan de A. van Leeuwenhoekweg 36 B9 hierna te noemen: Fe Powertools


ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Fe Powertools BV gevestigd en kantoorhoudende te 2408 AN, Alphen aan den Rijn aan de A. van Leeuwenhoekweg 36 B9 hierna te noemen: Fe Powertools Artikel 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN


ALGEMENE VOORWAARDEN Marjot MultiSoft Boekweit 12 1399JN Muiderberg tel.: 06 28 24 88 13 e-mail: info@marjot-multisoft.com http://www.marjot-multisoft.com KvK-nr.: 32079567 (Gooi- en Eemland) Versie: 09.01

1.1. Incassoleed Den Haag is een handelsnaam van de eenmanszaak van eigenaar J.M. Dol;


ALGEMENE VOORWAARDEN INCASSOLEED DEN HAAG Artikel 1 – Toepasselijkheid 1.1. Incassoleed Den Haag is een handelsnaam van de eenmanszaak van eigenaar J.M. Dol; 1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012


ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Algemene Voorwaarden Nedcon Opleidingen & Trainingen B.V., K.v.K. dossiernummer


Algemene Voorwaarden Nedcon Opleidingen & Trainingen B.V., K.v.K. dossiernummer 234.84.288 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1 opdrachtnemer : de gebruiker van de

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING


ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Van: – gevestigd en kantoorhoudende te 2693 BC, ‘s-gravenzande, Nobelstraat 5 bu 6 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden, te Den Haag onder nummer

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STORYLINER


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STORYLINER Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden van dienstverlening zijn van toepassing op iedere offerte, overeenkomst en opdracht tussen Storyliner, gevestigd te

Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN LEVERING LUMICK.COM DECORATIEVE VERLICHTINGSSYSTEMEN VAN: – LUMICK.COM is een handelsnaam van Bereik B.V., welke gevestigd is op Weg en Bos 11, 2661 DG Bergschenhoek

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten


Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Nicole Olsthoorn van vrouwennatuur die

Leveringsvoorwaarden voor levering diensten


Leveringsvoorwaarden voor levering diensten Van: Expertisecentrum Bescherming & Veiligheid gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Tesselschadestraat 2. Hierna te noemen: EC B&V. Artikel 1 Definities

DNS Promotions gevestigd en kantoorhoudende aan de Titus Brandsmalaan te Leiden, postcode 2321CJ. hierna te noemen: DNS


Algemene Leveringsvoorwaarden VAN: DNS Promotions gevestigd en kantoorhoudende aan de Titus Brandsmalaan te Leiden, postcode 2321CJ. hierna te noemen: DNS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier.


Algemene Voorwaarden Klusbedrijf Sander Stromeier Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en staan gepubliceerd op de website van Klusbedrijf Sander Stromeier: www.sanderstromeier.nl.

HUISMEESTER STAPPER ALGEMENE VOORWAARDEN


HUISMEESTER STAPPER ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Huismeester Stapper De heer J.R. Stapper h.o.d.n. Huismeester Stapper

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden


Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Sterke Zet v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende op Industrieterrein 40e te Panningen. opdrachtgever: de wederpartij

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.


Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. –

Algemene Voorwaarden Visa 4 Turkey


Algemene Voorwaarden Visa 4 Turkey gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 1 (HOOFDKANTOOR) 2132 JH Hoofddorp Tel: +31 (0) 23 800 99 59 Fax +31 (0) 23 820 01 91 E-mail: info@visa4turkey.com hierna

Leveringsvoorwaarde Dellagon


Leveringsvoorwaarde Dellagon Dellagon gevestigd en kantoorhoudende te 5252 CA Vlijmen, aan de van Leeuwenhoeklaan 13; hierna te noemen: Dellagon Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST


Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte Iedere offerte van RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV tot het aangaan van een overeenkomst; Werkzaamheden Alle werkzaamheden, van welke

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer


Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012 Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Eventief en een opdrachtgever

Algemene Voorwaarden Gerrit computers. 1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Gerrit computers en de klant.


Algemene Voorwaarden Gerrit computers Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Gerrit computers en de klant. 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.


— ALGEMENE VOORWAARDEN — I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.


Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN:


ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN: 7 Colors Multimedia B.V., gevestigd en kantoorhoudende te: 3514 AX Utrecht, Nederland Tel: +31307116715 email: info@7c.nl website: www.7c.nl Hierna te noemen: gebruiker

Van: – Heart Selling BV – Postbus 969 te 3700 AZ Zeist – gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist.


1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Van: – – Postbus 969 te 3700 AZ Zeist – gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist. De klant hierna te noemen: gebruiker ARTIKEL 1. DEFINITIES

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst


artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Algemene Voorwaarden


B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Spirit coaching met paarden en zijn directie.


Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Spirit coaching met paarden en opdrachtgever, waarop Spirit coaching

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING


Van: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING Deltron Trading B.V. Buitenvaart 1407 A Gevestigd en kantoorhoudende te 7905 SJ Hoogeveen 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: – Deltron

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING


ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Amoq Media, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder dossiernummer 56373708. Gevestigd en kantoorhoudende aan de

algemene leveringsvoorwaarden


algemene leveringsvoorwaarden Ammerlaan IT Training & Advies, gevestigd en kantoorhoudende te Oude Middenweg 17, 2491 AC te s-gravenhage, hierna te noemen: gebruiker. Artikel 1: definities In deze algemene

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.


ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Zero-e


Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Zero-e Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Zero-e, hierna te noemen

ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen


Artikel 1. Algemeen Loopbaanadviseurs 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stehouwer en Vink Loopbaanadviseurs, en een Opdrachtgever waarop Stehouwer

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden Gewoonbyzonder


ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Gewoonbyzonder artikel 1 Algemeen 1. Gewoonbyzonder is een zelfstandige onderneming welke uit (GZ-)Psychologen en Orthopedagoog bestaat. 2. Deze algemene voorwaarden

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN


CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Algemene voorwaarden voor Dienstverlening & Verkoop


Algemene voorwaarden voor Dienstverlening & Verkoop 1. Definities en Toepasselijkheid 1.1 In deze algemene voorwaarden voor dienstverlening, verkoop en levering, verder: Voorwaarde wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden van Burggraaf Media Versie


Algemene Voorwaarden van Burggraaf Media Versie 1.2 2017 Gevestigd en kantoorhoudende te 8162 GH, te Epe aan De Wildkamp 25, hierna te noemen: Burggraaf Media. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene

Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen


Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 In deze algemene voorwaarden voor dienstverlening, verkoop en levering, verder: Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Olthof-kuststofkozijnen

Bekijk hier meer informatie over dit onderwerp: https://dtcbuiding.com/algemene-voorwaarden-voorbeeld-webshop-5kxfcwkx

Je bekijkt berichtonderwerp: [Top] 124 Algemene Voorwaarden VIRGOLEADS.COM. De meest complete informatie die door Dtcbuiding.com voor jou is samengesteld.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *